Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะสหวิทยาการ


รหัส 4503123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1207001 นายประเสริฐ แสงโป๋ - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
2. 1207002 นายสิทธัตถ์ มาดี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 – 12.00 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ  google meet


หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 4503213 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1210001 นายรุ่งโรจน์ พลเยี่ยม -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 – 12.00 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ  google meetรหัส 4504236 ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์แผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1217001 นางสาวฐิติมา ศรีกะพา -
2. 1217002 น.ส.ณิศาชล วงค์ตลาด -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
3. 1217003 น.ส.ศิริเบญญา เจดีย์ - ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
4. 1217004 น.ส.ดารินทร์ วิเชียรพันธ์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
5. 1217005 น.ส.ชฎาพร ฝ่ายบุญ
6. 1217006 นายอภิชัย พาบุ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์  เวลา 13.00 – 16.00 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ  google meetรหัส 4505211 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1218001 นายพชรพุฒิ ภครศักดิ์ชัย -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 – 12.00 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ  google meetรหัส 4507226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1228001 นายรัชนัย นามทองจันทร์ -
2. 1228002 นางสาวจิรารัตน์ วงศ์โยธา -
3. 1228003 นางรัชนีกร ผิวสว่าง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผลต่อการพิจารณาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
4. 1228004 นายวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง -
5. 1228005 นายสุขวิช จิตรจักร -
6. 1228006 นายอนุชิต พลฤทธิ์ - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
7. 1228007 นางเสาวลักษณ์ รัตนะ -
8. 1228008 นายฑิววัฒ สีลุนทอง - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
9. 1228009 นายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข -
10. 1228010 นายรชฏ ทรงคาสี -
11. 1228011 นางสาวชลธิชา กลมเกลียว -
12. 1228012 นายอริย์ธัช ฉ่ำมณี -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
13. 1228013 นางไอศวรรย์ สาเกตุ -
14. 1228014 นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา -
15. 1228015 นางจิตรามาศ คำดีบุญ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
16. 1228016 นายณัฐพงษ์ พิมพ์ภักดี -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
17. 1228017 น.ส.ธัญชนิต ชลประทาน
18. 1228018 นางสาวรัตติพร หลาบหนองแสง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
19. 1228019 นายปรัชญาพล จำปากุล -
20. 1228020 นายระพีพัฒน์ พันธุระ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
21. 1228021 นายนันทศักดิ์ อินทะวิเศษ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
22. 1228022 นางสาวอรัญญา แก้วเหล่า -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
23. 1228023 นายวิศรุต ตันสมรส -
24. 1228024 น.ส.วราภรณ์ เสนาวัง -
25. 1228025 นายวสันต์ พินิจมนตรี -
26. 1228026 นายอนุพงษ์ กิคอม -
27. 1228027 น.ส.กมลชนก จันทะแจ้ง -
28. 1228028 น.ส.นิตยา กรุพิมาย -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
29. 1228029 นายกฤษฎา วันนาพ่อ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
30. 1228030 นายพนม พนมเขต -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
31. 1228031 นางสาววีนัส คำสิงห์ใส -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
32. 1228032 นายกฤษฎา ทองพูล -
33. 1228033 นางสาวฉัตรวิมล โทมล -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
34. 1228034 นางสาวรุ่งทิวา จันทร์ปุ่น -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
35. 1228035 นายจาตุรนต์ สุดตะมา -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
36. 1228036 น.ส.ศิริพร ศรีโคตร -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
37. 1228037 น.ส.ปัจจวรรณ พรหมศิริ -ผู้สมัครขาดใบแสดงผลการศึกษา - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
38. 1228038 นายภาณุเดช แสนบุญเมือง -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 12.00 น.  


สถานที่สอบ :

ห้อง NK 6103 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 2 ชั้น 1 คณะสหวิทยาการ 


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม  2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง NK 2209 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 คณะสหวิทยาการ