Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์


รหัส 3801123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1276001 นายธนดล สิงขรอาสน์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 09.00-12.00 น.  ลงทะเบียนเข้าระบบเวลา 08.30 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM โดยทางวิทยาลัยจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครแต่ละท่านภายหลังรหัส 3801143 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1278001 นายธนานนท์ กลิ่นแก้ว
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 09.00-12.00 น. ลงทะเบียนเข้าระบบเวลา 08.30 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM โดยทางวิทยาลัยจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครแต่ละท่านภายหลังรหัส 3801211 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1279001 น.ส.ฐิติพร แซ่เค่า -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 09.00-12.00 น. ลงทะเบียนเข้าระบบเวลา 08.30 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM โดยทางวิทยาลัยจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครแต่ละท่านภายหลังรหัส 3801221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1280001 นายเอกราช โนนสว่าง - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 1280002 นายนภัส พรหมพักพิง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 09.00-12.00 น. ลงทะเบียนเข้าระบบเวลา 08.30 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM โดยทางวิทยาลัยจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครแต่ละท่านภายหลังรหัส 3801226 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1281001 น.ส.นิตยา แก้วสุวรรณ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 09.00-12.00 น. ลงทะเบียนเข้าระบบเวลา 08.30 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM โดยทางวิทยาลัยจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครแต่ละท่านภายหลังรหัส 3801236 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1282001 นายพงศธร ก้องเวหา -
2. 1282002 น.ส.บุปผา แสนพันธุ์ศิริ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 09.00-12.00 น. ลงทะเบียนเข้าระบบเวลา 08.30 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM โดยทางวิทยาลัยจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครแต่ละท่านภายหลังรหัส 3802228 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ)

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1297001 น.ส.กนกวงศ์ จวบสมบัติ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน 13.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM โดยทางวิทยาลัยจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครแต่ละท่านภายหลัง