Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะศิลปกรรมศาสตร์


รหัส 2505141 ปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 873001 นายสราวุฒิ สีหาโคตร
2. 873002 นายชนกพงศ์ ราตรี -
3. 873003 นายเฉลิมพล อะทาโส -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 08.30 น. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งไปแล้ว


สถานที่สอบ :

สอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings


หมายเหตุการสอบ :

ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 วัน ให้ส่งเค้าโครงการวิจัยทางด้านดนตรี ความยาว 10-15 หน้า โดยส่งมาที่เมล์ spongpit@kku.ac.th  หรือแชร์คอนเท้นต์ในวันสอบสัมภาษณ์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น.  ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งไปแล้ว


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetingsรหัส 2505146 ปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 874001 นายพงษ์พันธ์ เสาวดี -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 08.30 น. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งไปแล้ว


สถานที่สอบ :

สอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings


หมายเหตุการสอบ :

ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 วัน ให้ส่งเค้าโครงการวิจัยทางด้านดนตรี ความยาว 10-15 หน้า โดยส่งมาที่เมล์ spongpit@kku.ac.th  หรือแชร์คอนเท้นต์ในวันสอบสัมภาษณ์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น.  ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งไปแล้ว


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetingsรหัส 2506141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 888001 นายอิทธิพันธ์ ศรีผ่อง -
2. 888002 น.ส.ชุติมา ภูลวรรณ - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
3. 888003 นายจักราวุฒิ จงเทพ - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
4. 888004 นายมัธยม อ่อนจันทร์ - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
5. 888005 นายจักรินทร์ แสงโสภา -
6. 888006 นายบุญทัน โพธิ์สิงห์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. รายงานตัว 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องเรียน C1 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเสนอเค้าโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ ความยาว 10-15 หน้า  แชร์คอนเท้นต์ ในวันสอบสัมภาษณ์


หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 2506146 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 889001 นายวสันต์ ชูชัย - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. รายงานตัว 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องเรียน C1 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเสนอเค้าโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ ความยาว 10-15 หน้า  แชร์คอนเท้นต์ ในวันสอบสัมภาษณ์รหัส 2504221 ปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 915001 นายธีรวัฒน์ บุผามาตร -
2. 915002 นายอธิป พัสดร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  รายงานตัวเวลา 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ phennicha@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งไปแล้ว


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

วันสอบสัมภาษณ์ ให้นำแฟ้มสะสมงาน/ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ มาประกอบการสอบ ในวันสัมภาษณ์รหัส 2504226 ปริญญาโท สาขาวิชาทัศนศิลป์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 916001 น.ส.พลอยโกเมน ฟักปาน -ขาดใบแสดงผลการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษา -ขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  รายงานตัวเวลา 08.30 น. สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ phennicha@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งไปแล้ว


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

วันสอบสัมภาษณ์ ให้นำแฟ้มสะสมงาน/ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ มาประกอบการสอบ ในวันสัมภาษณ์รหัส 2505221 ปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 877001 น.ส.ชนกนันท์ อริยา -
2. 877002 นายฐิติกิติ์ ไชยวงษา -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 08.30 น. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งไปแล้ว


สถานที่สอบ :

สอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings


หมายเหตุการสอบ :

ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 วัน ให้ส่งเค้าโครงการวิจัยทางด้านดนตรี ความยาว 10-15 หน้า โดยส่งมาที่เมล์ spongpit@kku.ac.th  หรือแชร์คอนเท้นต์ในวันสอบสัมภาษณ์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น.  ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งไปแล้ว


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetingsรหัส 2505226 ปริญญาโท สาขาวิชาดุริยางคศิลป์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 878001 นายพนมกร เตชะเถลิงผล -
2. 878002 นายธนพล ซึ่งรัมย์ -
3. 878003 นายคชสาร สอดศรี -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 08.30 น. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งไปแล้ว


สถานที่สอบ :

สอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings


หมายเหตุการสอบ :

ก่อนวันสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย 2 วัน ให้ส่งเค้าโครงการวิจัยทางด้านดนตรี ความยาว 10-15 หน้า โดยส่งมาที่เมล์ spongpit@kku.ac.th  หรือแชร์คอนเท้นต์ในวันสอบสัมภาษณ์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 น.  ให้ผู้เข้าสอบทุกคนสอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ซึ่งทางคณะกรรมการสอบจะส่งลิงค์ให้กับผู้สอบทางอีเมล์ โดยให้ผู้สอบส่งอีเมล์ถึงคณะกรรมการสอบเพื่อยืนยันและเตรียมความพร้อมก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน ให้ส่งมาที่ spongpit@kku.ac.th หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อทางอีเมล์ ที่ได้แจ้งไปแล้ว


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetingsรหัส 2506221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 890001 ว่าที่ ร.ต.เกียรติพงศ์ เรืองเกษม -
2. 890002 นายณัฐวุฒิ ยุบลพันธุ์ -
3. 890003 นายฉัตรมงคล ระวิโรจน์ -
4. 890004 นายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร -
5. 890005 นายวิระชัย แก้วมาตย์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. รายงานตัว 09.00 น. สัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องเรียน C1 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำเสนอเค้าโครงการวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ ความยาว 10-15 หน้า  แชร์คอนเท้นต์ ในวันสอบสัมภาษณ์