Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี


รหัส 2321121 ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1116001 นายปวงปณต สอบขุนทด - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
2. 1116002 น.ส.ณรินณ์ทิพ วงษ์ลุนบุตรดา -
3. 1116003 น.ส.ศุจิมน มังคลรังษี -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565   รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสอบ เวลา 09.00 - 12.00 น.


สถานที่สอบ :

ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯจะทำการแจ้งรหัสห้องสอบและ Link ห้องสอบ สำหรับผู้สมัครแต่ละท่านทางอีเมล์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบ


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันที่  6 มีนาคม 2565  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวัน เวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์รหัส 2321141 ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1117001 น.ส.จารุวรรณ สุภาชัยวัฒน์
2. 1117002 นายจัก พิริยะพรสิริ -
3. 1117003 นายบัญชา ไชยสมคุณ -
4. 1117004 นางสุกัญญา ดวงอุปมา -
5. 1117005 น.ส.ปริชาติ นิตยาชิต - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
6. 1117006 น.ส.นุชนาถ บัวสุดตา -
7. 1117007 น.ส.พิรพิมพ์ ทั่งพรม - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
8. 1117008 นางสาวกนกอร เนตรชู - คะแนนที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ หากนักศึกษาเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
9. 1117009 นายธนดล อามาตพล -
10. 1117010 น.ส.ปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ -
11. 1117011 นายภูริชญ์ นันทะเสน - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
12. 1117012 นายอุทัย แก้วกลม -
13. 1117013 นางภัคญดา ณ หนองคาย -คะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565   รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสอบ เวลา 09.00 - 12.00 น.


สถานที่สอบ :

ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯจะทำการแจ้งรหัสห้องสอบและ Link ห้องสอบ สำหรับผู้สมัครแต่ละท่านทางอีเมล์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบ


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันที่  6 มีนาคม 2565  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวัน เวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

 


หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 2308236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 724001 นายเจษฎากร นิลเขต -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 724002 น.ส.บุหลัน บุตรชา -
3. 724003 น.ส.พีชาริกา อ่องแดง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
4. 724004 น.ส.ณัชวดี ตุแก้ว - ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
5. 724005 น.ส.รัชนิดา โภคสวัสดิ์ -
6. 724006 นางสาวเอวิพา รินทะรักษ์ - ผู้สมัครยังขาดใบแสดงผลการเรียน ขอให้ส่งมาที่ graduate@kku.ac.th - ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษฯ
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565   รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสอบ เวลา 09.00 - 12.00 น.


สถานที่สอบ :

ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯจะทำการแจ้งรหัสห้องสอบและ Link ห้องสอบ สำหรับผู้สมัครแต่ละท่านทางอีเมล์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบ


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันที่ 5 มีนาคม 2565  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวัน เวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

 รหัส 2313236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1079001 นายกันต์พงษ์ ธารฤทธิ์ทวีพร เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม 1) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร (แบบ บว.3) จำนวน 1 ฉบับ จากผู้รับรอง 1 คน ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย (โปรดแนบไฟล์pdf ในระบบรับสมัคร)
2. 1079002 น.ส.ยลธิดา พุฒาอามาตย์ -
3. 1079003 น.ส.อัจจิมา สารมะโน -
4. 1079004 น.ส.จิตรัตน์ มานะดี -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
5. 1079005 นางสาวณัฐริกา ปัญญาหาญ -
6. 1079006 นางสาวมยุรี ศรีวิวัฒน์ - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1079001, 1079002,1079003, 1079004,1079005,1079006 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัคร กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน)


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันที่ 5 มีนาคม 2565  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวัน เวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

 รหัส 2314226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1110001 น.ส.นัทธมน จอมพุทรา -
2. 1110002 น.ส.ศศิธร พูลไธสง -
3. 1110003 น.ส.ณัฐกาญจน์ วิเชียรศรี -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1110001,1110002,1110003 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัคร กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน)


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันที่ 5 มีนาคม 2565  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวัน เวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

 รหัส 2314236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1072001 นายเพิ่มพูน อาษาไชย -
2. 1072002 น.ส.สุชญา จันทร์ตาฝั้น -
3. 1072003 นางสาวพิมพ์ชนก เจริญพันธุวงศ์ -เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม 1) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร (แบบ บว.3) จำนวน 1 ฉบับ จากผู้รับรอง 1 คน ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย (โปรดแนบไฟล์pdf ในระบบรับสมัคร)
4. 1072004 นางสาวอัณยา ชาญเดชรุ่งเรือง -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
5. 1072005 น.ส.ณีรนุช สุมามาลย์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
6. 1072006 น.ส.ปนัดดา จันทร์สอน -
7. 1072007 น.ส.พัฒนาพร แสนสุข -
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1072001,1072002,1072003,1072005,1072006, 1072007 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัคร กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน) 


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันที่ 5 มีนาคม 2565  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวัน เวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

 รหัส 2315226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1073001 นางสาวนิศาชล แรมลี -
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1073001 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัคร กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน)


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันที่ 5 มีนาคม 2565  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวัน เวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

 รหัส 2315236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์แผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1080001 น.ส.นันทิชา สวัสดิพละ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1080001 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัคร กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน)


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันที่ 5 มีนาคม 2565  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวัน เวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

 รหัส 2316226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1074001 นายวัชรเกียรติ มะสาธานัง -ผู้สมัครยังขาดหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
2. 1074002 น.ส.กัญฑามาศ สมนาม -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1074001,1074002  ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัคร กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน)


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันที่ 5 มีนาคม 2565  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวัน เวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

 รหัส 2316236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์แผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1081001 นางสาวณิชาฑัยห์ จิรพัฒนหิรัญกุล -
2. 1081002 นางสาวรัตนพร บรรจงศรี -เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม 1) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ (แบบ บว.4) ตามแบบฟอร์มของ บัณฑิตวิทยาลัย (กรณีเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน 3 ปีขึ้นไป) โปรดแนบไฟล์pdf ในระบบรับสมัคร 2) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร (แบบ บว.3) จำนวน 1 ฉบับ จากผู้รับรอง 1 คน ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย (โปรดแนบไฟล์pdf ในระบบรับสมัคร) -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
3. 1081003 น.ส.กฤษณีญา ปัดตะชารี -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
4. 1081004 น.ส.ณิชาภัทร เปี่ยมมหกุล -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
5. 1081005 นางสาวพรวจี ตรีรัตน์ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
6. 1081006 น.ส.วัชรินทร์ ตั้งรักษา -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565   รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสอบ เวลา 09.00 - 12.00 น.


สถานที่สอบ :

ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯจะทำการแจ้งรหัสห้องสอบและ Link ห้องสอบ สำหรับผู้สมัครแต่ละท่านทางอีเมล์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบ


หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1081004,1081005,1081006 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัคร กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน)


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันที่ 5 มีนาคม 2565  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวัน เวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

 รหัส 2317236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1082001 นายพีระพล พรมทอง -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
2. 1082002 นายรวีโรจน์ วงศ์ชัยภูมิ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3. 1082003 นางสาวรัชนีกร แย้มชัยภูมิ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
4. 1082004 นางสาวประณิตา ถีระปราโมทย์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565   รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสอบ เวลา 09.00 - 12.00 น.


สถานที่สอบ :

ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯจะทำการแจ้งรหัสห้องสอบและ Link ห้องสอบ สำหรับผู้สมัครแต่ละท่านทางอีเมล์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบ


หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1082001, 1082003 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัคร กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน)


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันที่ 5 มีนาคม 2565  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวัน เวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

 รหัส 2319236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงานแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1084001 นางสาวดวงพร ก้อนดอน -
2. 1084002 น.ส.รัชกาภา หาญวงษา -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565   รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสอบ เวลา 09.00 - 12.00 น.


สถานที่สอบ :

ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯจะทำการแจ้งรหัสห้องสอบและ Link ห้องสอบ สำหรับผู้สมัครแต่ละท่านทางอีเมล์ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบ


หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1084002 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัคร กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน)


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันที่ 5 มีนาคม 2565  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวัน เวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

 รหัส 2320226 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1078001 นางสาวทรงศิริ ศรีสงคราม -
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1078001  ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัคร กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน)


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันที่ 5 มีนาคม 2565  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวัน เวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์

 รหัส 2320236 ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1085001 นางสาวกนกกัณฑ์ เถื่อนฤาชัย -
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครเลขที่นั่งสอบ 1085001 ยกเว้นการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากมีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัคร กรณีที่ 2 สอบสัมภาษณ์ (โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน)


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันที่ 5 มีนาคม 2565  รายงานตัว 08.30 น. เริ่มสัมภาษณ์ 09.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Hangout meet, Microsoft Teams หรือการประชุมทางไกล (Teleconference) ทางคณะฯ จะทำการแจ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ และวัน เวลาสัมภาษณ์ ของผู้สมัครแต่ละท่าน โดยตรงผ่านทางอีเมล์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครควรติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนวันและเวลาสอบสัมภาษณ์