Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


รหัส 2009121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบ สถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมืองแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1270001 นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.30-15.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยทางหลักสูตรจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครโดยตรงรหัส 2006226 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคารแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 631001 น.สพิมพ์ชนก แก่นท้าว - ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบออนไลน์ เวลา 15.00-16.30 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยทางหลักสูตรจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครโดยตรง