Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์


รหัส 1811213 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1005001 น.ส.นรินทรา บุญเขื่อง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM โดยทางคณะจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครแต่ละท่านภายหลัง


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 1811223 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1006001 นายกันต์ธีร์ เย็นบุตร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM โดยทางคณะจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครแต่ละท่านภายหลัง


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 1816401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิกวิชาเอกศัลยศาสตร์

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1269001 น.ส.ทศวรรณ มากพันธ์ผล -
2. 1269002 นางสาวพิมพ์สิริ โง้ววัฒนา -
3. 1269003 น.ส.พริมา นาสูงชน -
4. 1269004 นายนฤชิต บรรดิ เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม 1) สำเนาใบปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้น 1 3) สำเนาใบประกาศนียบัตรบัณฑิต(ถ้ามี) 4) หนังสือรับรองประสบการณ์วิชาชีพจากสถาบันหรือหน่วยงานที่สัตวแพทยสภารับรอง พร้อมทั้ง ระบุระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 5) หนังสือรับรองการได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship) จาก สถาบันการศึกษาที่สัตวแพทยสภา รับรอง (ถ้ามี) 6) สำเนาใบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า (ถ้ามี)
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบ online เวลา 9:00-11:00 สอบข้อเขียน ใช้โปรแกรม kku exam และผ่านระบบ zoom meeting (ผู้สอบต้องมีอุปกรณ์ 2 เครื่อง โดยเครื่องใช้สอบ kku exam และอีกเครื่องเป็นกล้องใน zoom)


สถานที่สอบ :

สอบข้อเขียน ใช้โปรแกรม kku exam และผ่านระบบ zoom meeting  โดยทางคณะจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครแต่ละท่านภายหลัง


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ zoom meeting (โดยอาจใช้เวลาสอบประมาณ 30 นาที ในการสอบแต่ละคน)


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM โดยทางคณะจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครแต่ละท่านภายหลัง