Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะเทคโนโลยี


รหัส 1604221 ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 412001 นายพงศธร ทองพันธ์ -
2. 412002 น.ส.สุนิสา ดรดี -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM โดยทางสาขาวิชาจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครแต่ละท่านภายหลัง