Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะเภสัชศาสตร์


รหัส 1508121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 382001 นายยุทธนา โชติฤทธิรงค์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน วิชาเฉพาะสำหรับสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์  เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

จัดสอบออนไลน์  โดยจะจัดส่ง link และชี้แจงการทำข้อสอบให้ผู้สมัครทราบ ทาง E-mail


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  โดยจะจัดส่ง link ให้ผู้สมัครรหัส 1518121 ปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 708001 น.ส.รินทร์ เชื้อวัชรินทร์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน วิชาเฉพาะสำหรับสาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ  เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

จัดสอบออนไลน์  โดยจะจัดส่ง link และชี้แจงการทำข้อสอบให้ผู้สมัครทราบ ทาง E-mail


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  โดยจะจัดส่ง link ให้ผู้สมัครรหัส 1509216 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรมแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1044001 นางรวิวรรณ ฉลาดล้ำ -
วันที่สอบ :

ให้ผู้สมัครจัดทำ concept paper ส่งกลับทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (ส่งวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในเวลา 16.30 น. )


สถานที่สอบ :

ส่ง concept paper ไปยัง ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา E-mail: korcha@kku.ac.th


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  โดยจะจัดส่ง link ให้ผู้สมัครรหัส 1509226 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1045001 น.ส.ศรีสกุล แก้งทอง -
2. 1045002 น.ส.จิตราภรณ์ วิสูตรานุกูล -
3. 1045003 น.ส.พิมพิอร พันธุรัตน์ -
4. 1045004 น.ส.กมลฉันท์ อึ้งมณีประเสริฐ -
5. 1045005 น.ส.ปิโยรส ประทุมรัตน์ -
วันที่สอบ :

ให้ผู้สมัครจัดทำ concept paper ส่งกลับทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (ส่งวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในเวลา 16.30 น. )


สถานที่สอบ :

ส่ง concept paper ไปยัง ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา E-mail: korcha@kku.ac.th


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  โดยจะจัดส่ง link ให้ผู้สมัคร