Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์


รหัส 1302111 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากแบบ 1.2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 617001 น.ส.อรอุมา อริวรรณา -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ผ่านระบบออนไลน์รหัส 1302121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 618001 นางสาวกันยา มาสุธน -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ผ่านระบบออนไลน์รหัส 1304221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 365001 นางภัทราพร แสวงเจริญ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.


สถานที่สอบ :

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 1306223 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 368001 น.ส.สุรางคนา อิ่มเอมพร -
2. 368002 นายธรรศ แสวงเจริญ -
3. 368003 น.ส.ทัตพร นิลเอก -
4. 368004 น.ส.ภคพร มุทาพร
5. 368005 น.ส.ณฐิณี สุกใส -
6. 368006 น.ส.ธันยธรณ์ พลอยหวังบุญ -
7. 368007 นางสาวทิพรดา เจียรวิชญกุล - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
8. 368008 น.ส.ฐิตา พุทธวงศ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ผ่านระบบออนไลน์รหัส 1307221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมสำหรับเด็กแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 370001 น.ส.ภัทรสุดา คนยัง - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 370002 น.ส.รักษิณา อนุวรรค -
วันที่สอบ :

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 12.00 น.


สถานที่สอบ :

ผ่านระบบออนไลน์


หมายเหตุการสอบ :

ทดสอบระบบ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

ให้ส่งประวัติส่วนตัว VDO Clip ความ ยาวไม่เกิน 8 นาที แนะน าประวัติ ผลงาน และ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ผ่านระบบออนไลน์รหัส 1308221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ปริทันตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 372001 นางสาวเบญญาวรรณ เอื้ออรัญโชติ -
2. 372002 นางสาวประทานพร มงคลวรรณเลิศ -
3. 372003 นายชัยวสันต์ มะละคำ -
4. 372004 น.ส.ณัฐชนก อรัญญะ -
วันที่สอบ :

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 12.00 น.


สถานที่สอบ :

ผ่านระบบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 13.00 - 16.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ผ่านระบบออนไลน์รหัส 1313221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมบูรณะแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 729001 นางสาว อัซมา เจ๊ะอุบง -
2. 729002 นายนันทวัฒน์ จูมบาล -
3. 729003 นางสาวศุภนิดา มังษา -
4. 729004 นายเติมศักดิ์ ปิตตาระเต -
5. 729005 นางสาวเตชินี เธียรชัยฐิติพันธุ์ -
6. 729006 นางสาวกาญจนา ชัยต้นเทือก -
7. 729007 นางสาวนฐกมล เตชะรุ่งโรจน์ -
8. 729008 นางสาววิลาสินี คีรีวรรณ์ - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
9. 729009 นายบดินทร์ วรกมล - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษ
10. 729010 นายณัฐภณ กิติปัณฑุ -
11. 729011 น.ส.ไอริณ มัณฑะจิตร -
12. 729012 น.ส.พัณณิตา คงคาน้อย - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
13. 729013 นายศุปโชค สันตวะกุล -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ขอให้ส่งมาที่ email: graduate@kku.ac.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 -ขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
14. 729014 น.ส.รวิภา วุฒิจำนงค์ -
15. 729015 น.ส.กัลยรัตน์ อันทะชัย -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
16. 729016 น.ส.ศิรประภา มิ่งมณี -ผู้สมัครยังขาดหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
17. 729017 นายกรวิชญ์ ชิรวาณิชย์ -
18. 729018 น.ส.ปทิตตา อริยะชาญเมธา -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบ :

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 12.00 น.


สถานที่สอบ :

ผ่านระบบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

จะแจ้งให้ทราบภายหลังรหัส 1310401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลป.บัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 672001 นายคมกฤษฎิ์ วิภูสิทธิกุล
2. 672002 นางสาวศวิตา จตุรนต์รัศมี -
3. 672003 น.ส.อรนันท์ เสรีสงแสง -
4. 672004 น.ส.สุชานันท์ แก่นแก้ว -
5. 672005 น.ส.ณิชารีย์ นูมหันต์ -
6. 672006 นายปณิธาน อนันตยศ -
7. 672007 น.ส.ภคพร สุนทรปกาสิต -
8. 672008 น.ส.ภัทราพร เสาวภา
9. 672009 น.ส.อภิรวี อุ่นอ่อน -
10. 672010 นางสาวพรชิตา เกื้อทาน -
11. 672011 นายรัตชา ลาวิลาศ -
12. 672012 นางสาววิลาสินี คีรีวรรณ์ -
13. 672013 น.ส.ขนิษฐา จันทร์สวยดี -
14. 672014 นายกาญจน์กษิต ตียปรีชญา -
15. 672015 น.ส.ณัฐนรี สัมพันธ์สันติกูล -
16. 672016 น.ส.พลัญญา หมอศาสตร์ -
17. 672017 นายลู๊ต อาดำ -
18. 672018 น.ส.ศุภาพิชญ์ เมืองแวง -
19. 672019 น.ส.มนรดา ทรงมีทรัพย์ -
20. 672020 นายภาณุวิชญ์ มณีพรายพรรณ -
21. 672021 น.ส.วชิรญา เชิดจอหอ -
22. 672022 นายเมธัส นันทนิรันดร์ -
23. 672023 น.ส.เกศกมล โตวนิชย์ -
24. 672024 น.ส.สุขสรรค์ พุทธชาติ -
25. 672025 น.ส.จุฑามาศ ตระการบุญกิจ
26. 672026 นายพงศกร ศุภกุลนิธิไพศาล -
27. 672027 นางสาวปริชญา อบเชย -
28. 672028 นางสาวภรณ์รวี พินิจศักดิ์ -
29. 672029 น.ส.ตวงรัชต์ คงสิทธิพันธ์ -
30. 672030 น.ส.ศุภลักษณ์ ชื่นชีพ -
31. 672031 นายธนทัต แสงทองพินิจ -
32. 672032 น.ส.สาธิตา พงศ์พัฒนกาญจน์ -
33. 672033 นางสาวณัฏฐ์ชลีกุล รัตนยุวกร
34. 672034 นางสาวธันย์ชนก สุพพัตพงศ์ -
35. 672035 นายนภนต์ ยนจอหอ -
36. 672036 น.ส.สุวิชญา เจียมมั่นจิต -
37. 672037 น.ส.อาภาภัทร สรรค์ศุภกร -
38. 672038 น.ส.พัชรา อ่ำสอาด -
39. 672039 นายจักษวัชร์ เจริญบุตรานนท์ -
40. 672040 น.ส.ปาริฉัตร ชูรุจิพร -
41. 672041 น.ส.ศริมา ดลประสิทธิ์ -
42. 672042 น.ส.อภิชญา ใจการณ์ -
43. 672043 น.ส.เตชนา สิทธิกรวนิช -
44. 672044 น.ส.ธนพร เสมอภาค -
45. 672045 น.ส.พรรณศิริ วังคะฮาต -
46. 672046 นายปิยวัช ผาเจริญ -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
47. 672047 นายณภัทร เตชะบูรพา -
48. 672048 นางสาวฐิตาพร เวียงนนท์ -
49. 672049 น.ส.ศิวาพร อิ้วสกุล
50. 672050 นางสาวภารวี อินทวิเศษ -
51. 672051 น.ส.กรรณิการ์ มาสี
52. 672052 น.ส.บุศราพร มหาไพศาลพาณิชกุล -
53. 672053 นางสาวสุจิตราภรณ์ สุทธสิงห์ -ผู้สมัครขาดใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ขอให้ส่งมาที่ graduate@kku.ac.th
54. 672054 นายญาณวิทย์ ศิริพรรณ -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน -หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
วันที่สอบ :

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  สอบข้อเขียน เวลา 08.00-12.00 น.  


สถานที่สอบ :

ห้องอเนกประสงค์ชั้น 8 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมย่อย 2 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น