Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์


รหัส 1112121 ปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 711001 นายชัยมงคล ศรีล้อม - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบ วิชาพื้นฐาน  เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์


หมายเหตุ :

1.หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลัง

2.ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 1112141 ปริญญาเอก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 713001 นายสรายุ มันตาพันธ์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบ วิชาพื้นฐาน  เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 1114143 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติแบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 885001 นางดุษฎี ไตรยวงศ์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบวิชาพื้นฐาน  เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 1106221 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 355001 นางสาวชนม์นิภา สมานมิตร -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบวิชาชีวสถิติและวิจัยพื้นฐาน สอบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์รหัส 1106226 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวสถิติแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 775001 นายนาราวินทร์ กูลนรา -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษ
2. 775002 นายภูนรินทร์ สีกุด -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
3. 775003 นายพุทธชาติ เอกสุภาพันธุ์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
4. 775004 น.ส.จันทร์ชนะสอน สำโรงพล -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบวิชาชีวสถิติและวิจัยพื้นฐาน สอบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์รหัส 1115221 ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 935001 น.ส.สุรีรัตน์ บุญกอบแก้ว -
2. 935002 น.ส.สิรภัทร บุญศรี -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบ วิชาพื้นฐาน  เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์รหัส 1115226 ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1176001 น.ส.ขวัญสุดา พันธ์กิ่ง - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 1176002 น.ส.สิริมินทร์ เชื้อกุณะ -
3. 1176003 น.ส.ชนัญญา พานิคม -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบวิชาพื้นฐาน  เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์รหัส 1116226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1240001 น.ส.ราตรี พระงาม -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 1240002 น.ส.อัจฉรา นาเลาห์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
3. 1240003 นายรณัสถ์ชัย เปรียบยอดยิ่ง -
4. 1240004 น.ส.อฐิตา นินทรีย์ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
5. 1240005 น.ส.อรุณี ขุมทอง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์รหัส 1117226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1242001 น.ส.ณัฐพร นิจธรรมสกุล -
2. 1242002 นายสาธิต คงหา -
3. 1242003 น.ส.อรดี โคตรมี -
4. 1242004 นางณัฐกมล สุดาเดช -
5. 1242005 นางณัฐยาณีย์ ยุทธยง - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
6. 1242006 นางนุสรา อุตรนคร -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
7. 1242007 น.ส.ภัฏญากาญจน์ เมินดี -
8. 1242008 นางณกมน มีธรรม -
9. 1242009 นายภูวนาถ ศรีสุธรรม -
10. 1242010 นางสาวกาญจนา พันนะ -
11. 1242011 นายกอบศักดิ์ พิมานแพง -
12. 1242012 น.ส.กมลพร ภูแด่น -
13. 1242013 น.ส.ชาลินี พสุนนท์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
14. 1242014 น.ส.ศิริลักษณ์ สีสมบัติ -
15. 1242015 นายเจษฎากร หีบแก้ว -
16. 1242016 น.ส.จินตนา ทองสง่า -
17. 1242017 น.ส.สุชาดา จำปาน้อย -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
18. 1242018 น.ส.ปัทณิฐา แสนคำ -
19. 1242019 น.ส.ปรียาพร สุธรรม -
20. 1242020 น.ส.นันทวัน บัวใหญ่ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
21. 1242021 นางรุ่งเรือง แสนโกษา -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษ
22. 1242022 น.ส.สุกันยา พิลาตัน - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
23. 1242023 น.ส.ฉัตรนภา รินทร์เต็มตระกูล -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
24. 1242024 น.ส.ยุวรีย์ รุ่งฤทัยวัฒน์ -
25. 1242025 นายนัฐชัย คุปติปัทมกุล -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
26. 1242026 น.ส.ขวัญหทัย ปังศรี -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
27. 1242027 น.ส.ฐิติกานต์ แก่นคำ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
28. 1242028 นางสาวกรรณิกา อุทรักษ์ -
29. 1242029 นายวรรณเทพ กองค้า -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
30. 1242030 นางสาวดาลิน ศรีหนองห่าง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
31. 1242031 นางวราพร อุตรพรม -
32. 1242032 น.ส.ธนัญญา คมพยัคฆ์ -
33. 1242033 นายก้องเกียรติ วงศ์วังจันทร์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
34. 1242034 นายสหภาพ คำโฮง - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
35. 1242035 นางสาวทิชากร วิริยะ -
36. 1242036 นางสาวศรันญา บรรดาศักดิ์ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
37. 1242037 นายคณิต ทิพย์ฤาตรี -
38. 1242038 น.ส.ปราณี  สิงคาม -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
39. 1242039 น.ส.วรันฐิตา สิ้นภัย -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
40. 1242040 จ่าสิบตรีหญิงลลิตา พันพรม -
41. 1242041 นายวุฒิชัย สันธิเสน -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
42. 1242042 นางลำดวน บัวระภา -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
43. 1242043 น.ส.รัชดาพร ย่องเหล่ายูง -
44. 1242044 นายคณิต ทิพย์ฤาตรี - ผูัสมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
45. 1242045 นายนิรุทธ์ แสงครจิตต์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
46. 1242046 นางสาวจันทร์มณี อำคา -
47. 1242047 นายรัฐธีร์ สินธุศรีวิศาล
48. 1242048 นายสงกรานต์ ฤทธาพรม -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบวิชาบริหารสาธารณสุข เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์รหัส 1118226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1244001 นางสาวลลิตา เอ้บมนทล -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย

รหัส 1119221 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1247001 น.ส.กุลธิดา จำปาเงิน -
2. 1247002 น.ส.รุ้งฟ้า ดาแสง -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบวิชาพื้นฐาน  เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์รหัส 1119226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1248001 นางอรวรรณ บัวศรีภูมิ
2. 1248002 นายจักรพันธ์ จะเรียมพันธ์
3. 1248003 น.ส.ชลลดา พลนาคู -
4. 1248004 นางสาวชนิสรา สังฆะศรี - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
5. 1248005 น.ส.กนกพร วัดระดม -
6. 1248006 นายนันทกร พูลประสิทธิ์ -
7. 1248007 น.ส.สุภัสสรา สัมฤทธิ์นอก -
8. 1248008 นางสาวมลฑิรา สุขรี -
9. 1248009 นายพชรกมล แก้วฝ่าย -
10. 1248010 นายศตวรรษ แสนใหม่ -
11. 1248011 นางอรอนงค์ อันปัญญา -
12. 1248012 น.ส.อาทิตยา อวนศรี -
13. 1248013 น.ส.สุรีมาศ ประทุม -
14. 1248014 นายพีรลักษณ์ สำราญรื่น -
15. 1248015 น.ส.พิมพลอย ไชยราช -
16. 1248016 นางสาวชนัญชิดา นนทะลี - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
17. 1248017 นายชิตณรงค์ เชื้อบัณฑิต -
18. 1248018 น.ส.หนึ่งฤทัย คำสอน -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
19. 1248019 น.ส.วนิดา พิลาออน - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
20. 1248020 น.ส.สกุณา บัวเขียว -
21. 1248021 นางสาวอรรินทร์ หลักกลาง -
22. 1248022 นางสาวมยุรา มาลาสิทธิ์ - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
23. 1248023 น.ส.มัณฑนา กลมเกลียว -
24. 1248024 นายสิทธิชัย โพตะพัน -
25. 1248025 นายสุวินัย เพ็งชัยภูมิ ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
26. 1248026 น.ส.จิราพรรณ พลเรียงโพน -
27. 1248027 นางสาวกิติพร ดลเรขา -
28. 1248028 น.ส.ภาวินี ทองโชติ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
29. 1248029 น.ส.พลอยนิศา เจริญกฤตาภรณ์ -
30. 1248030 น.ส.กนกพร กุลนิตย์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
31. 1248031 นางสาวพิศภัคตา สียา -ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
32. 1248032 นายณัฐพงศ์ ท่าไคร่กลาง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
33. 1248033 น.ส.เจนจิรนันท์ ทองน้อย -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
34. 1248034 นางสาวสุวรรณา เชื้อตาอ่อน - ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
35. 1248035 น.ส.ณัฐญา วิเศษรอด -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
36. 1248036 น.ส.ปริฉัตร แสนสวาสดิ์ -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
37. 1248037 น.ส.นิภาภรณ์ อุดมแก้ว -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
38. 1248038 น.ส.ผกามาศ กล้าหาญ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
39. 1248039 น.ส.สิรีธร ซอเฮ็ง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
40. 1248040 นายธนวรรธน์ เมืองซอง -
41. 1248041 น.ส.อรทัย สำเร็จงาน -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบวิชาพื้นฐาน  เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์รหัส 1120221 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1249001 นายพีรพล จ่าเคน -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
2. 1249002 นางสาวณัฐิดา ผ่องสุภาพ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์รหัส 1120226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1250001 น.ส.จิดาภา สุวรรณรินทร์
2. 1250002 นายยุทธนา พรหมอุ่น -
3. 1250003 นางภัทราพร แสวงเจริญ
4. 1250004 น.ส.อุลัยพร ชัยหงษ์ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
5. 1250005 น.ส.ชนิดา จูมพลา -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์รหัส 1121221 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1251001 นางสาวศิรินาถ รักษาสัตย์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษ
2. 1251002 นายดรัล รักธัญญะการ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ และวิชาสาธารณสุขทั่วไป เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์รหัส 1121226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1252001 นายธนวรรธน์ เมืองซอง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 1252002 น.ส.เพชรรัตน์ สุขสลุง -
3. 1252003 น.ส.ลออรัตน์ จิตต์พงษ์ -
4. 1252004 น.ส.จิดาภา อาบสุวรรณ
5. 1252005 นางสาวปัทมพร อวิชัย -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ และวิชาสาธารณสุขทั่วไป เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์รหัส 1122226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1255001 น.ส.จิราวรรณ ชนะพันธ์ -
2. 1255002 น.ส.กฤษณา อารีรอบ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
3. 1255003 นายจตุพล นามพุทธา -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
4. 1255004 น.ส.ศรัญญา ดำริห์ -ขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบวิชาพื้นฐาน สอบออนไลน์ เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์รหัส 1124226 ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการวิจัยทางสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1259001 น.ส.เกษมณี นบน้อม -
2. 1259002 น.ส.ผาณิต พรมเกตุ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์