Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

บัณฑิตวิทยาลัย


รหัส 1003123 ปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์แบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1313001 น.สอรัญญา คงมี -
วันที่สอบ :

หลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงรหัส 1007211 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 845001 นายวัชรากรณ์ ปราณี -ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะแจ้งวัน เวลา และส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์ต่อไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoomรหัส 1007221 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 847001 นายอนุชัย ภูแสนศรี - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะแจ้งวัน เวลา และส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์ต่อไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom