Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


รหัส 0806141 ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทยแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 964001 นายอัษฎาวุฒิ ศรีทน -
2. 964002 นางเพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์ -
3. 964003 นายวุฒินันท์ ชัยศรี -เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม 1) ประวัติและผลงานของผู้สมัครรวมทั้งผลงานวิจัยที่เคยตีพิมพ์ (ไม่เกิน 10 หน้า) 2) เค้าโครงการวิจัยที่คาดว่าจะเสนอเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (ไม่เกิน 15 หน้า) 3) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชา 2 คน เป็นอย่างน้อย 4) ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยสามารถส่งทางอีเมล์ yanong@kku.ac.th หรือ ทางไปรษณีย์ ถึง นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น. 


สถานที่สอบ :

สอบข้อเขียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์


หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครที่ยังไม่ส่งเค้าโครงวิจัย ขอให้ส่งเค้าโครงวิจัยมาที่อีเมล์ นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ :yanong@kku.ac.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์รหัส 0813121 ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 823001 พระพรหมวิหาร แดนดงยิ่ง - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
2. 823002 พระมหาปฏิภาณ กำจัดภัย -ผู้สมัครขาดใบแสดงผลการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท (ส่งมาเพิ่มเติมที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ) - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
3. 823003 พระนพรัตน์ สีมี - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
4. 823004 นายยุทธศาสตร์ หน่อแก้ว - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น. 


สถานที่สอบ :

สอบข้อเขียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์


หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครที่ยังไม่ส่งเค้าโครงวิจัย ขอให้ส่งเค้าโครงวิจัยมาที่อีเมล์ นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ :yanong@kku.ac.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์


หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 0813141 ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 825001 น.ส.จุฑาทิพย์ แร่เพชร -ผู้สมัครยังขาดเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 1) มีหัวข้อและแนวคิดเรื่องการทำวิจัยที่คาดว่าจะพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์ (ไม่เกิน 10 หน้า) 2) ประวัติและผลงานของผู้สมัครรวมทั้งผลงานวิจัยที่เคยตีพิมพ์ (ไม่เกิน 10 หน้า) 3) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชา 2 คน เป็นอย่างน้อย (บว.3) 4) สำหรับเค้าโครงวิจัยที่คาดว่าจะพัฒนาเป็นดุษฎีนิพนธ์ ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสาร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยสามารถส่งทางอีเมล์yanong@kku.ac.th หรือ ทางไปรษณีย์ ถึง นางสาวอนงค์นาถ โยคุ
2. 825002 นายอำพล บุญพินิช - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น. 


สถานที่สอบ :

สอบข้อเขียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์


หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครที่ยังไม่ส่งเค้าโครงวิจัย ขอให้ส่งเค้าโครงวิจัยมาที่อีเมล์ นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ :yanong@kku.ac.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์รหัส 0814121 ปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 620001 น.ส.นุชนารถ สมควร
2. 620002 นางสาวจิตติมา พัฒนธนาภา -
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครที่ยังไม่ส่งเค้าโครงวิจัย ขอให้ส่งเค้าโครงวิจัยมาที่อีเมล์ นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ :yanong@kku.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์รหัส 0814141 ปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยาแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1272001 นายปฏิภาณ ผลมาตย์ -
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครที่ยังไม่ส่งเค้าโครงวิจัย ขอให้ส่งเค้าโครงวิจัยมาที่อีเมล์ นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ :yanong@kku.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์รหัส 0815146 ปริญญาเอก สาขาวิชาสารสนเทศศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 658001 นางอรนิต เชี่ยวเวทย์ -
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครที่ยังไม่ส่งเค้าโครงวิจัย ขอให้ส่งเค้าโครงวิจัยมาที่อีเมล์ นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ :yanong@kku.ac.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์รหัส 0802221 ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 317001 นายธนาวุธ ศรีจักร์
2. 317002 นางสาวกมลวรรณ เทียมทัด
3. 317003 นายณัฐกมล ถินกะไสย -
4. 317004 นางสาวนิรัติศัย แก้วอนันต์ -
5. 317005 นายจิรโรจน์ ธนวรรณเศรษฐ์ -
6. 317006 น.ส.อภิญญา ทิสานนท์ -
7. 317007 นางสาวสุวนันท์ สุเพ็งคำภา -
8. 317008 นายปรเมธ คำภู -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียนออนไลน์


สถานที่สอบ :

สอบข้อเขียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์รหัส 0802226 ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 318001 น.ส.วรารัตน์ สุตนนท์
2. 318002 น.ส.วิภาวี ดงสันนิวาส -
3. 318003 นายสัญญา สีดารมย์ - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
4. 318004 นางสาวกชมน ภัสสรประสิทธิ์
5. 318005 นางสาวปริยนันท์ สุริยพันตรี -
6. 318006 นายเฟื่องเดช สนธิกุล -
7. 318007 น.ส.สุภลักษณ์ แย้มใส -
8. 318008 นายธนาธิป สายวิเศษ
9. 318009 นางสาวลลิตา ชัยภิบาล -
10. 318010 นายจิรายุ ชมภูน้อย -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
11. 318011 น.ส.ปาริฉัตร ทับทิมทอง -
12. 318012 น.ส.จินดาหรา เหมือนวงค์ธรรม -
13. 318013 นายน้ำเพชร บุดดีคำ -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. สอบข้อเขียนออนไลน์


สถานที่สอบ :

สอบข้อเขียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์รหัส 0803226 ปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 543001 พระสุเจตน์ ชิดสวน -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์รหัส 0806226 ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 735001 นางสาวเบญจรัตน์ กวีนันทชัย -
2. 735002 นางสาววัลภา ธารเวท -
3. 735003 น.ส.วราพรรณ ทีอร่าม -
4. 735004 นางสาวสุวนันท์ ศรีออน -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
5. 735005 น.ส.วนัสนันท์ ไตรธิเลน
หมายเหตุการสอบ :

ผู้สมัครที่ยังไม่ส่งเค้าโครงวิจัย ขอให้ส่งเค้าโครงวิจัยมาที่อีเมล์ นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ :yanong@kku.ac.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์รหัส 0817221 ปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออกแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1115001 นายเอกชัย วงค์ศิริ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์