Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะแพทยศาสตร์


รหัส 0708141 ปริญญาเอก สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 306001 น.ส.มัฐยา ทาสมบูรณ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 13  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0726123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิกแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1154001 น.ส.ชนัญญา กรุณาสุเมตตา
2. 1154002 นายวศิน ธนสุกาญจน์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม  2565 เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมหน่วยระบาดวิทยาคลินิก  อาคาร สว.1 ชั้นที่ 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0730141 ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 678001 นางกุสุมา พรมมาหล้า เวียร์ต -
2. 678002 นางกัลยา ปังประเสริฐ -
3. 678003 นายเสน่ห์ พุฒธิ - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
4. 678004 นายวสันต์ชาย สุรมาตย์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00-12.00 น.


สถานที่สอบ :

ห้องประชุมสมบัติ  ชัยเพ็ชร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


หมายเหตุการสอบ :

ให้ผู้เข้าสอบข้อเขียนทุกคนนำเอกสารรับรองการตรวจ   ATK หรือ ผลตรวจ RT-PCR (ผลตรวจจะต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง)  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันจันทร์ที่ 14  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์ผ่านระบบ Join Zoom Meeting

https://kku-th.zoom.us/j/96466657202?pwd=OHJKMnRLeUN0RzA0VHVpcW8xNzNtdz09

ID: 98025102517

passcode: 221276

 


หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 0702221 ปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 284001 น.ส.ศรารัตน์ อินทร์น้อย -
2. 284002 น.ส.เหมือนฝัน จันทร์ศรี
3. 284003 นางสาวณัฐชญา พึ่มกุล -
4. 284004 น.ส.ธิดารัตน์ ชวาลชิติพร -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน  เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

โดยใช้ระบบ Zoom Link (สาขาวิชาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00-16.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom Link (สาขาวิชาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)รหัส 0704223 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุลแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 454001 นางสาวณัฏฐธิดา มูลสาร -
2. 454002 นายสหชัย สระบัวคำ -
3. 454003 นางสาววราภรณ์ ทวีศิล -
4. 454004 นายณัฐวุฒิ ประทุมวัน -
5. 454005 น.ส.ธนพร แสนสุภา -
6. 454006 น.ส.นุศรา เศษฐา -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

โดยใช้ระบบ Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/99427664939?pwd=eXhLNEFVV3VRL1JscDB4c3JidE4vZz09

Meeting ID: 994 2766 4939

Passcode: 812727รหัส 0705223 ปริญญาโท สาขาวิชาปรสิตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1172001 นายกฤตยกร ประเสริฐกัมปนาท -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

โดยใช้ระบบ Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/98096176832?pwd=OFFWNjBhS2FSQnk0dkJxeWh0SGdNUT09

Meeting ID: 980 9617 6832

Passcode: 043363434รหัส 0707221 ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 303001 นายอภิสิทธิ์ เหล่านภากุล -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 303002 น.ส. ชิดชนก ลาวัลย์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

โดยใช้ระบบ Join Zoom Meeting Join Zoom Meeting

https://kku-th.zoom.us/j/96466657202?pwd=OHJKMnRLeUN0RzA0VHVpcW8xNzNtdz09

Meeting ID: 964 6665 7202

Passcode: 835291รหัส 0708221 ปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 307001 น.ส.ธัญญาวรรณ จันทะเป้ - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 307002 นางสาวกนกวรรณ แก่นโพธิ์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
3. 307003 นายพงศกร ทวีทรัพย์ -
4. 307004 นายอิทธิพล ยืนยง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 13  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0720211 ปริญญาโท สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 312001 นางปัทมาภรณ์ นัทธี -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 สอบข้อเขียน เวลา 10.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 10.00-12.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  Join Zoom Meeting

https://kku-th.zoom.us/j/5282181635?pwd=SXp2aEdIOEhqNENBamxjbWxuVXZ6UT09

Meeting ID: 528 218 1635

Passcode: 638599รหัส 0720221 ปริญญาโท สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 313001 น.ส.อรยา สุนา -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 สอบข้อเขียน เวลา 10.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

ห้องประชุมภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 10.00-12.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  Join Zoom Meeting

https://kku-th.zoom.us/j/5282181635?pwd=SXp2aEdIOEhqNENBamxjbWxuVXZ6UT09

Meeting ID: 528 218 1635

Passcode: 638599รหัส 0730221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 676001 นายธีรวัฒน์ ขันหนองโพธิ์ -
2. 676002 น.ส.สุทธิกานต์ ก่อสกุล -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00-12.00 น.


สถานที่สอบ :

ห้องประชุมสมบัติ  ชัยเพ็ชร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


หมายเหตุการสอบ :

ให้ผู้เข้าสอบข้อเขียนทุกคนนำเอกสารรับรองการตรวจ   ATK หรือ ผลตรวจ RT-PCR (ผลตรวจจะต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง)  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันจันทร์ที่ 14  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์ผ่านระบบ Join Zoom Meeting

https://kku-th.zoom.us/j/96466657202?pwd=OHJKMnRLeUN0RzA0VHVpcW8xNzNtdz09

ID: 98025102517

passcode: 221276

 รหัส 0736221 ปริญญาโท สาขาวิชาพยาธิวิทยาแผน ก แบบก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1031001 นายวันซุลกิฟลี หะยีตาเหร์ -
2. 1031002 น.ส.กุลธิดา นวนรักษา -
3. 1031003 น.ส.สุธีมนต์ เตชะอ้าย -
4. 1031004 นายณรงค์พล จันทร์หอม -
5. 1031005 นายปกรณ์เกียรติ ธนาสุขะ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมพิสิษฐ์อนุสรณ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รหัส 0737223 ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1178001 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 1178002 นางสาวภัทรวรรณ วรรณสาธพ
3. 1178003 น.ส.มัลลิกา อาบุญงาม -
4. 1178004 นายรังสิมันตุ์ จุนถิระพงศ์ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
5. 1178005 นายชวภณ เหลืองทองคำ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
6. 1178006 นางสาวณัฏฐกานต์ ตันติรักษ์ - ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
7. 1178007 นายสหัชชัย ปรารมณ์ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน  เวลา 14:00 – 17:00 น.


สถานที่สอบ :

Google Meet: https://meet.google.com/ygf-xbpy-ior


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  เวลา 13:30 – 15:30 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

Google Meet: https://meet.google.com/syb-aqvz-mttรหัส 0741213 ปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1302001 น.ส.แววตา คู่วัจนกุล -
2. 1302002 น.ส.พลอย นันทพิสิฐ -
3. 1302003 นายชาญชัย หงษา -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น.


สถานที่สอบ :

ห้องกวี ทังสุบุตร ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00-17.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0741223 ปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1303001 น.ส.คัมภิรดา วาอุทัศน์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 1303002 นายวัชรินทร์ เที่ยงธรรม อนึ่ง ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
3. 1303003 น.สปวีณ์นุช แสนทวีสุข -
4. 1303004 น.สพรนภา รัตนสีหา - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
5. 1303005 น.ส.จิดาภา สมคุณา -
6. 1303006 น.ส.นภัสสร ปัญญายุทธศักดิ์ -
7. 1303007 น.ส.กัลย์สุดา สาลีพวง - ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
8. 1303008 นายธนนนท์ ศรีหาบัว -
9. 1303009 น.ส.ศรัณย์พร พรพิพัฒน์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
10. 1303010 นายอิทธิพล ยืนยง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
11. 1303011 น.ส.พิมสิริ บัวฮมบุรา -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
12. 1303012 น.ส.มาเต็มตา ขุนโมกข์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
13. 1303013 นางสาวขนิษฐา โสดากุล -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ -ผู้สมัครยังขาดหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น.


สถานที่สอบ :

ห้องกวี ทังสุบุตร ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00-17.00 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น