Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะพยาบาลศาสตร์


รหัส 0614141 ปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 932001 นางรุ่งอรุณ โทวันนัง -
2. 932002 นายเลอเกียรติ วิชาฤทธิ์ -
3. 932003 นายวชิรา โพธิ์ใส -
4. 932004 นางสาวสุภาพร พลายระหาร -
5. 932005 น.ส.พลอยลดา ศรีหานู -
6. 932006 น.ส.ธีรนุช ยินดีสุข - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
7. 932007 นางนันทยา เสนีย์ -
8. 932008 น.ส.ทัตติยา นครไชย -
9. 932009 นางสาววรรัตน์ สุขคุ้ม -
10. 932010 นางวาสนา บุณยมณี -
11. 932011 น.ส.ฉัตร์สกุล แมบจันทึก -
12. 932012 นางสาวปิยธิดา ขวัญลอย -
13. 932013 น.ส.ณภัทร แพชัยภูมิ - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
14. 932014 นางอกนิษฐ์ ชาติกิจอนันต์ -
15. 932015 น.ส.อมรรัตน์ ผาละศรี -ขอให้ส่งใบคะแนนภาษาอังกฤษฉบับทางการที่ออกให้จาก TU-GET โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
16. 932016 น.ส.รพีพร ขวัญพร้อม -
17. 932017 นายนิพนธ์ จิตอนุกูล -
18. 932018 น.ส.กฤติยา ชาสุวรรณ - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
19. 932019 น.ส.นฤมล ศิลวิศาล - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
หมายเหตุการสอบ :
หมายเหตุ ผู้สมัคร Add Line กลุ่มเพื่อทราบขั้นตอนการสอบ ตามคิวอาร์โค้ด หรือลิงค์ ที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
image.png

วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom


หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 0603221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 263001 น.ส.เกียรติวรรณ การสะอาด -
2. 263002 นายจักรินทร์ สมณะ -
3. 263003 นางสาวกุณฑริกา คำฝอย -
4. 263004 นางสาววไลลักษณ์ ดรศรีจันทร์ -
5. 263005 น.ส.ศุภานันท์ แทบทาม -
6. 263006 นางสาวบุณณดา ลือจันดา -
7. 263007 นางสาวอุมาพร แสนทวีสุข -
8. 263008 นางสาววิภาวรรณ หลงพิมาย -
9. 263009 นายธชย นะราศรี -
10. 263010 นางสาวอุบล เดโชรัมย์ -
11. 263011 น.ส.หงษ์ลัดดา ลีหล้าน้อย -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
12. 263012 นางสาวดวงฤทัย ดวงเกตุ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
13. 263013 น.ส.อุบลทิพย วาจรัต - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
14. 263014 นางสาวปาริดา นาหนองตูม -
15. 263015 นางขวัญหทัย เรียงไธสง -
16. 263016 นางสาวศิริวิมล สุวรรณโข -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ -ผู้สมัครยังขาดเอกสารประกอบการสมัคร 1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 2. หนังสือรับรองประสบการณ์ จำนวน 1 ฉบับ (แบบ บว.4) ให้ผู้สมัครพิมพ์ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย 3. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้
17. 263017 น.ส.นันทิกานต์ โพธิจักร -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน โดยใช้ระบบ google Drive เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบข้อเขียน โดยใช้ระบบ google Drive


หมายเหตุการสอบ :
หมายเหตุ ผู้สมัคร Add Line กลุ่มเพื่อทราบขั้นตอนการสอบ ตามคิวอาร์โค้ด หรือลิงค์ ที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
image.png

วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoomรหัส 0603226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 264001 น.ส.รติกานต์ วรรณสิงห์ -
2. 264002 นางสาวนงลักษณ์ สาหินกอง -
3. 264003 นางสาวพัชรา ชัยปัญญา -
4. 264004 น.ส.เกษศิรินทร์ มาตรวิเศษ -
5. 264005 น.ส.ปริญญาภรณ์ แก้วกองนอก -
6. 264006 นางสาวสุภาพร ธาตุดี -
7. 264007 นายอนุพงศ์ อิศดิศัย -
8. 264008 น.ส.มลธิชา คงชนะ -
9. 264009 นางสาวสุชาดา จินดามาตย์ -
10. 264010 น.ส.สิรินทรา สีนวนแสง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
11. 264011 นายวัฒนชัย คำทิพย์ - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
12. 264012 นายปองพล สมสอาด - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
13. 264013 น.ส.สิรินันท์ วันสัมพันธ์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
14. 264014 นายศักดา สมพร้อม -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
15. 264015 น.ส.อรุณี บุญหาญ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
16. 264016 นางสาวทิพวรรณ ขรรศร -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
17. 264017 นายกันตภณ หันไชยโชติ อนึ่ง ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
18. 264018 น.ส.จารุวรรณ คุ้มกลาง -
19. 264019 น.ส.ศิริวรรณ เชี่ยวชาญ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
20. 264020 นายสิทธิชัย คงพิรุณ -
21. 264021 นสอิสริยา แพนดร -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
22. 264022 น.ส.สินีนาถ คำตา - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
23. 264023 น.ส.อมรรัตน์ จริยวัฒนพันธ์ -
24. 264024 นางสาวจตุพร เลิศอนันต์สิทธิ์ -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
25. 264025 นางสาวบัณฑิตา ไชโยธา -
26. 264026 น.ส.ทิพวารินย์ พิมล -ผู้สมัครยังขาดเอกสารประกอบการสมัคร 1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 2. หนังสือรับรองประสบการณ์ จำนวน 1 ฉบับ (แบบ บว.4) ให้ผู้สมัครพิมพ์ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย 3. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
27. 264027 น.ส.กัลยา ประวัติ -ผู้สมัครยังขาดเอกสารประกอบการสมัคร 1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 2. หนังสือรับรองประสบการณ์ จำนวน 1 ฉบับ (แบบ บว.4) ให้ผู้สมัครพิมพ์ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย 3. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
28. 264028 นางธรรญชนก โชติราษี
29. 264029 นางสาวน้ำทิพย์ ไพไทย -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
30. 264030 น.ส.รัชนีวรรณ จันทร์สมบัติ -ผู้สมัครยังขาดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ -หนังสือรับรองประสบการณ์ -ขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน โดยใช้ระบบ google Drive เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบ :

สอบข้อเขียน โดยใช้ระบบ google Drive


หมายเหตุการสอบ :
หมายเหตุ ผู้สมัคร Add Line กลุ่มเพื่อทราบขั้นตอนการสอบ ตามคิวอาร์โค้ด หรือลิงค์ ที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
image.png

วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoomรหัส 0604221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเด็กแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 265001 นส.ศุภลักษ์ ยิ้มชื่น -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 265002 นางธารทิพย์ ประชากูล -
3. 265003 น.ส.กรรณิกา แสนแก้ว -
4. 265004 นางสาวบุณณดา ขาวงาม -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
5. 265005 นางอังคนา พร้อมสมบูรณ์ -
6. 265006 น.ส.จิดาภา เชื้อศรี -
7. 265007 นางสาวชนกชิโรธร เรืองงาม - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
8. 265008 น.ส.วราพรรณ แก่นการ -
หมายเหตุการสอบ :
หมายเหตุ ผู้สมัคร Add Line กลุ่มเพื่อทราบขั้นตอนการสอบ ตามคิวอาร์โค้ด หรือลิงค์ ที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
image.png

วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoomรหัส 0606226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 268001 น.ส.ปฐมรัฐ พิลา
2. 268002 นายสุทธิพันธ์ ยอดแคล้ว -
3. 268003 นางสาวพิมพ์วดี การุญ -
4. 268004 นายอภิชาติ สุนทร -
5. 268005 น.ส.อนุชิดา เฮมโนนทอง -
6. 268006 นางอนงค์ ศรีทะโคตร -
7. 268007 น.ส.ปาลิชาติ ชนะหาญ -
8. 268008 นางธิภากรณ์ ป้อมศรี -
9. 268009 นายอธินัท อภิธัชนนท์ -
10. 268010 น.ส.พรพิมล พาปาน -
11. 268011 นายกรกนก ทองสี -
12. 268012 นายธีรศักดิ์ ภูจอมแจ้ -
13. 268013 นายชัชวาลย์ เกษนอก - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
14. 268014 นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
15. 268015 นางสาวกัณฐ์ภรณ์ สิ่วสำแดง -
16. 268016 นางกรรธิมา ฝาระมี - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
17. 268017 น.ส.เจนจิรา คำเสียง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
18. 268018 นายยุทธพิชัย ปาปะเถ -
19. 268019 น.ส.เนตรนภา อินเสมียน -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
20. 268020 นางสาวรัตสวดี  คูหะมณี -
21. 268021 น.ส.อินทุอร สิงห์โต -ผู้สมัครขาดใบประกอบ -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
22. 268022 นางสาวดรุณรัตน์ ธรรมพร -
23. 268023 นางสาวชุติมา ศรีสว่าง -ผู้สมัครยังขาดใบแสดงผลการศึกษา - ผูัสมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
24. 268024 นายณัฐวัฒน์ ลาวัดพรม - ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ และขาดหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
25. 268025 นายวุฒิจักร อำพันธ์ -ขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
26. 268026 นายครรชิต บุญเติม -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
หมายเหตุการสอบ :
หมายเหตุ ผู้สมัคร Add Line กลุ่มเพื่อทราบขั้นตอนการสอบ ตามคิวอาร์โค้ด หรือลิงค์ ที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
image.png

วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoomรหัส 0608226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 518001 นางรุนิยา ตระกูลบุญ -
2. 518002 นางสาวประนอม ฤทธิบูรณ์ -
3. 518003 นางสาวจริยา มีไกรลาด -
4. 518004 นางขนิษฐา ทาพรมมา -
5. 518005 นางสาวสุมิตรา จันทร์ภักดี -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
6. 518006 นายพิสันต์ ประชาชู -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
7. 518007 นางสาวนริศา อำนวยผล -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
8. 518008 นายพงค์ดนัย ปั้นทอง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
9. 518009 นางสาวอัมภาวรรรณ นนทมาตย์ -
10. 518010 นางสุพรรณี มูลมาตย์ -ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดผลคะแนนภาษาอังกฤษ นั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย
11. 518011 นางสาวสันศนีย์ ดีภัย - ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
12. 518012 นางสาวสุพัตรา สุราช -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
13. 518013 นางสาวจตุพร เลิศอนันต์สิทธิ์ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
14. 518014 นายทวีวัฒน์ โด่กระโทก -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
15. 518015 น.ส.พรพรรณ นะวะพิษ -
16. 518016 น.ส.สุภาพร ศรีพนม -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
17. 518017 นางอุไรรัตน์ ภู่สูงเนิน -
18. 518018 นางสาวมลฤดี วรรณพนม -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
19. 518019 นายนิกร แพงจันโท -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
20. 518020 นางจารุณี กันธุ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
21. 518021 นางเพียงโสม สุ่มประดิษฐ์ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
22. 518022 น.ส.สุนี โวหารกล้า -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
23. 518023 นางสาวพิมพ์พิไล สุวรรณมาโจ - ผู้สมัครยังขาดหนังสือรับรองประสบการณ์
24. 518024 นายสถาพร พรพิพัฒนจิระ -
25. 518025 นางดวงพร เวียงสิมมา -
26. 518026 นางอรทัย วรพิมพ์รัตน์ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
27. 518027 นางรตนกมล ลาดซ้าย -
28. 518028 นางศิริวรรณ วิชาสูง -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
29. 518029 นางอนิษฎา สมานุหัตถ์ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
30. 518030 นางฐิติวัลคุ์ บรรจงปรุ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
31. 518031 น.ส.พัชรพร จารัตน์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย -ขาดหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
หมายเหตุการสอบ :
หมายเหตุ ผู้สมัคร Add Line กลุ่มเพื่อทราบขั้นตอนการสอบ ตามคิวอาร์โค้ด หรือลิงค์ ที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
image.png

วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoomรหัส 0611221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 277001 น.ส.วนาลี คินธร -
2. 277002 นางรัศมี ศิริสวัสดิ์ - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
3. 277003 นางเนาวรัตน์ แก้วตา -
4. 277004 น.ส.พิมพ์รภัส พรมกาวงค์ -
5. 277005 นางสาวจิรัศย์ พิพัฒน์ภานุกูล -ผู้สมัครขาดใบประกอบวิชาชีพ -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
6. 277006 น.สณัฐวดี ศิริมา -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ -ผู้สมัครยังขาดเอกสารประกอบการสมัคร 1. หนังสือรับรองประสบการณ์ จำนวน 1 ฉบับ (แบบ บว.4) ให้ผู้สมัครพิมพ์ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย 2. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้
หมายเหตุการสอบ :
หมายเหตุ ผู้สมัคร Add Line กลุ่มเพื่อทราบขั้นตอนการสอบ ตามคิวอาร์โค้ด หรือลิงค์ ที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
image.png

วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoomรหัส 0612226 ปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1145001 นางสาวพรพิมล บุตรศรีภูมิ -
2. 1145002 นางสาวจารุวรรณ ดาขุนทด - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
3. 1145003 น.ส.พัชรวดี ชูสงค์ - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
4. 1145004 น.ส.ปาลิตา โพธิ์ตา อนึ่ง ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
5. 1145005 นางชนัชชา อุปฮาด -
6. 1145006 นางศนิชา แซ่อึ้ง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
7. 1145007 น.ส.กุลธิดา พรทุมมี -
8. 1145008 นางสาวระพีพรรณ แดงสกุล - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
9. 1145009 นางสาวกิริยา วงษาลาภ -
10. 1145010 น.ส.รุ่งรัตน์ ศุภเลิศ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
11. 1145011 นางสาวนันทนิตย์ มณีทัพ -ผู้สมัครขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ -ขาดใบประกอบวิชาชีพ -ขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
12. 1145012 น.ส.ภัควลัญชญ์ ยอดไฟอินทร์ -
13. 1145014 น.ส.ธนธรณ์ เรืองศรี -
14. 1145015 นางวาริศรา พงค์ชยุดา -
15. 1145016 ว่าที่ ร.ต.ท.หญิงเจนจิรา จันจอหอ -ผู้สมัครขาดใบประกอบวิชาชีพ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
16. 1145017 น.ส.สวรรณยา ตาอ่อน -ผู้สมัครยังขาดเอกสารประกอบการสมัคร 1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 2. หนังสือรับรองประสบการณ์ จำนวน 1 ฉบับ (แบบ บว.4) ให้ส่งเอกสารมาที่ e-mail : graduate@kku.ac.th
หมายเหตุการสอบ :
หมายเหตุ ผู้สมัคร Add Line กลุ่มเพื่อทราบขั้นตอนการสอบ ตามคิวอาร์โค้ด หรือลิงค์ ที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
image.png

วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom