Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะศึกษาศาสตร์


รหัส 0512121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 913001 นางสาวติรกา นวลจันทร์
2. 913002 นางจิรากญจน์ ยืนยง - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ข้อสอบออนไลน์  Google form Join Zoom Meeting    https://kku.world/vsfva

Meeting ID: 948 4124 3785 Passcode: 246414


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์  Google form


หมายเหตุการสอบ :

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบได้ที่ ผศ.ดร.โชคชัย  ยืนยง  E-mail  :  ychok@kku.ac.th, ดร.จิราภรณ์  ทัพซ้าย E-mail  :  tjirap@kku.ac.th


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  5 มีนาคม  2565  รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.  ผ่าน Join Zoom Meeting    https://kku.world/qe1cu

 Meeting ID: 788 526 5007     Passcode: chok788


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meeting 


หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 0512141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 659001 นายวิษณุ สุทธิวรรณ -
2. 659002 นางสาวธัญลักษณ์ อิงควระ
3. 659003 นายปฐมพงษ์ ชุ่มมงคล
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ข้อสอบออนไลน์  Google form Join Zoom Meeting    https://kku.world/vsfva

Meeting ID: 948 4124 3785 Passcode: 246414


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์  Google form


หมายเหตุการสอบ :

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบได้ที่ ผศ.ดร.โชคชัย  ยืนยง  E-mail  :  ychok@kku.ac.th, ดร.จิราภรณ์  ทัพซ้าย E-mail  :  tjirap@kku.ac.th


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  5 มีนาคม  2565  รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.  ผ่าน Join Zoom Meeting    https://kku.world/qe1cu

Meeting ID: 788 526 5007     Passcode: chok788


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meetingรหัส 0514146 ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 524001 นางสาวขวัญตา ทรัพย์สินบูรณะ -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ข้อสอบออนไลน์  Google form Join Zoom Meeting    https://kku.world/0sahe

Meeting ID: 972 9152 3637     Passcode: 226492


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์  Google form


หมายเหตุการสอบ :

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบได้ที่ ผศ.ดร.สัมพันธ์  ถิ่นเวียงทอง  E-mail :  sampan@kku.ac.th ดร.นิศากร  บุญเสนา  E-mail : nisabo@kku.ac.th อาจารย์ ณัฐธิดา  นามบุดดี  E-mail : nattnam@kku.ac.th


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  5 มีนาคม 2565  รายงานตัว เวลา 08.30 น.  เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. ผ่าน Join Zoom Meeting    https://kku.world/ees9n

Meeting ID: 954 8765 1237     Passcode: 649313


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meetingรหัส 0508221 ปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 242001 นายธีระชาติ ภูวะศรี -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 242002 น.ส.ธัญพิชชา ฤาไกรศรี -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2565  สอบสัมภาษณ์ออนไลน์  รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น. และเริ่มสอบ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  Join Zoom Meeting          https://kku.world/pvnor  Meeting ID: 948 5439 9295        Passcode: 249265


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ Join Zoom Meeting


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบได้ที่ ผศ.ดร.ประกฤติยา  ทักษิโณ  E-mail :  praktu@kku.ac.th ผศ.ดร.จตุภมิ  เขตจัตุรัส  E-mail :  jketcha@kku.ac.thรหัส 0508226 ปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 243001 น.ส.วิชนาถ วุฒิสาร -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 243002 นายปรเมศ กงอินทร์ - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
3. 243003 นางจันทิมา สาลาด -
4. 243004 นางสาวกัญญาณัฐ บรรจง -
5. 243005 น.ส.วิจิตรา ทองพิมพ์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
6. 243006 นายวรพล บัวทอง -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
7. 243007 น.ส.วิภากร โคตรมา -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
8. 243008 น.ส.วรีรัตน์ บุญกอง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
9. 243009 น.ส.สุวนันท์ คำหอม -
10. 243010 น.สนันทนี สีเสน -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
11. 243011 นางสาวศุภิสรา พวงเพชร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2565  สอบสัมภาษณ์ออนไลน์  รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น. และเริ่มสอบ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  Join Zoom Meeting          https://kku.world/pvnor  Meeting ID: 948 5439 9295        Passcode: 249265


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ Join Zoom Meeting


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบได้ที่ ผศ.ดร.ประกฤติยา  ทักษิโณ  E-mail :  praktu@kku.ac.th ผศ.ดร.จตุภมิ  เขตจัตุรัส  E-mail :  jketcha@kku.ac.thรหัส 0541226 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา แบบ 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1020001 น.ส.กาญจนา ปาลี -
2. 1020002 นางสาวชุติมา ทิพรัตน์
3. 1020003 นายวุฒิชัย ศิลารวม - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
4. 1020004 นายโกเมท อาวโห -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
5. 1020005 น.ส.ปรีชญา วรศิริ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
6. 1020006 นายภูธเนตร หินซุย -
7. 1020007 นายชญานนท์ พันลพ -
8. 1020008 นายจิรายุทธ์ รักษ์สิงห์ -ขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ข้อสอบออนไลน์  Google form Join Zoom Meeting    https://kku.world/0sahe

Meeting ID: 972 9152 3637     Passcode: 226492


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์  Google form


หมายเหตุการสอบ :

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบได้ที่ ผศ.ดร.สัมพันธ์  ถิ่นเวียงทอง  E-mail :  sampan@kku.ac.th ดร.นิศากร  บุญเสนา  E-mail : nisabo@kku.ac.th อาจารย์ ณัฐธิดา  นามบุดดี  E-mail : nattnam@kku.ac.th


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  5 มีนาคม  2565  รายงานตัว เวลา 08.30 น.  เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. ผ่าน Join Zoom Meeting     https://kku.world/ees9n

Meeting ID: 954 8765 1237     Passcode: 649313


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meetingรหัส 0542221 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา แบบ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาที่ไม่ใช่ทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1021001 น.ส.บุญเจริญ สุภะคำ - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 1021002 น.ส.อรัญญา วิชาเดช - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
3. 1021003 น.ส.ทัดทอง โคตรภูงา -
4. 1021004 น.ส.จินดารัตน์ หาญอาษา -
5. 1021005 นางสาวกมลธร ดามะหาด -
6. 1021006 นางสาวพรรณทิพา หวดโคกสูง -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
7. 1021007 นางสาวอิสริยาภรณ์ ดอกไม้ - ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ
8. 1021008 น.ส.จารุกร สุขพิมาย -
9. 1021009 นางสาวฐิติรัตน์ มั่นคง -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ข้อสอบออนไลน์  Google form Join Zoom Meeting    https://kku.world/0sahe

Meeting ID: 972 9152 3637     Passcode: 226492


สถานที่สอบ :

สอบออนไลน์  Google form


หมายเหตุการสอบ :

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบได้ที่ ผศ.ดร.สัมพันธ์  ถิ่นเวียงทอง  E-mail :  sampan@kku.ac.th ดร.นิศากร  บุญเสนา  E-mail : nisabo@kku.ac.th อาจารย์ ณัฐธิดา  นามบุดดี  E-mail : nattnam@kku.ac.th


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  5 มีนาคม  2565  รายงานตัว เวลา 08.30 น.  เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. ผ่าน Join Zoom Meeting    https://kku.world/ees9n

Meeting ID: 954 8765 1237     Passcode: 649313


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting