Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์


รหัส 0402121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 210001 นายกันตพงษ์ แข้โส -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

Link สำหรับเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  https://kku-th.zoom.us/j/91624096196 meeting ID 916 2409 6196รหัส 0405121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 220001 นายพงศ์วัชเรส ทองอินทร์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

Link สำหรับเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  https://kku-th.zoom.us/j/91654060730 meeting ID 916 5406 0730


หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565รหัส 0406121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 683001 นายสุนทร เป้าปิด -
2. 683002 นายเปรมชัย มูลหล้า - ผู้สมัครจะต้องดำเนินการยื่นคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ และส่งมาที่อีเมล์ graduate@kku.ac.th ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า ศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ส่งมาภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565) หากไม่ส่งผลฯ ภายในวันที่กำหนด และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาได้
3. 683003 นายวีระพล เวียงวิเศษ -
4. 683004 นางสาวภาณิชา สัตนาโค -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

Link สำหรับเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  https://kku-th.zoom.us/j/91540880795  meeting ID 915 4088 0795


หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 0404221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 219001 นายจารุวิทย์ โยคะสิงห์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

Link สำหรับเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  https://kku-th.zoom.us/j/97501840488  meeting ID 975 0184 0488


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ขอให้ผู้สอบสัมภาษณ์ เตรียมไฟล์งานวิจัยที่สนใจ ส่งเข้า E-Mail: patcse@kku.ac.thรหัส 0405211 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 222001 นายภานุวัฒน์ แดนกาไสย์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

Link สำหรับเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  https://kku-th.zoom.us/j/91654060730 meeting ID 916 5406 0730รหัส 0405221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 224001 นายศตวรรษ สัจจพงษ์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 224002 น.ส.นิตินพรัช ก่อทอง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

Link สำหรับเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  https://kku-th.zoom.us/j/91654060730 meeting ID 916 5406 0730รหัส 0405226 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1126001 นายไกรสร มุ่งมาตร -
2. 1126002 นางสาวธนวรรณ แพงเพ็ง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

Link สำหรับเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  https://kku-th.zoom.us/j/91654060730 meeting ID 916 5406 0730รหัส 0406221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 225001 นายจิรพันธ์ ศรีมณีรัตน์ -
2. 225002 น.ส.สุพิชชา ธรรมแสง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

Link สำหรับเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  https://kku-th.zoom.us/j/91540880795  meeting ID 915 4088 0795รหัส 0409221 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 637001 น.ส.ธีรนาฏ กาญจโนภาส -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

Link สำหรับเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  https://kku-th.zoom.us/j/91540880795  meeting ID 915 4088 0795รหัส 0413236 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 641001 นายวัชธิพงษ์ ถานอาดนา - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 641002 นายพงษ์พันธ์ วิเศษแก้ว -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

Link สำหรับเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  https://kku-th.zoom.us/j/93823084974?pwd=WFo5bnlOTVJmZXVNdEJsYU42U0h5Zz09  meeting ID  938 2308 4974  Password 764701รหัส 0417211 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1264001 น.ส.โชติณัฐ จงใจหาญ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

Link สำหรับเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ zoom  https://kku-th.zoom.us/j/95734765678?pwd=eU9aTTRTWHlTcmNTbjdYYnAycUYzdz09

meeting ID  957 3476 5678  Password 266107