Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะเกษตรศาสตร์


รหัส 0303211 ปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 147001 น.ส.ปฐมพร ยืนยง -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 9.00 - 12.00 น.


สถานที่สอบ :

คณะฯจะส่งข้อสอบข้อเขียนให้ทางกลุ่มไลน์ Line:  https://line.me/R/ti/g/BnEonix-tE   ก่อนเวลาทำเข้าสอบ 5 นาที  คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น


หมายเหตุการสอบ :

ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line  https://line.me/R/ti/g/BnEonix-tE   รหัส 0303221 ปริญญาโท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 148001 นางสาวจุฑาทัศย์ รัตนพงศ์ -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 9.00 - 12.00 น.


สถานที่สอบ :

คณะฯจะส่งข้อสอบข้อเขียนให้ทางกลุ่มไลน์ Line:  https://line.me/R/ti/g/BnEonix-tE   ก่อนเวลาทำเข้าสอบ 5 นาที  คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น


หมายเหตุการสอบ :

ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line  https://line.me/R/ti/g/BnEonix-tE   


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  เวลา 9.00  น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0304221 ปริญญาโท สาขาวิชาการประมงแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 150001 น.สมุทิตา โคตวงษ์ -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 น. Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/99437895643?pwd=QzVoNlJPc0QrWnNCeFd0b3laT3l6Zz09  Meeting ID: 994 3789 5643 Passcode: 917235


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0306221 ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 434001 น.ส.ชลธิชา อินไชยา -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 9.00 - 12.00 น.


สถานที่สอบ :

คณะฯจะส่งข้อสอบข้อเขียนให้ทางกลุ่มไลน์ Line:  https://line.me/R/ti/g/4SAbgfguej   ก่อนเวลาทำเข้าสอบ 5 นาที  คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น


หมายเหตุการสอบ :

ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line  https://line.me/R/ti/g/4SAbgfguej


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0307226 ปริญญาโท สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 155001 นายสุวัฒน์ ทองเดือน -
2. 155002 นายไพศาล บัวละบัดทอง -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/99563402039?pwd=bm1BeS91NjZxbkFrekdxbHIyK0phUT09  Meeting ID: 995 6340 2039 Passcode: 185371


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0308211 ปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1166001 น.ส.ณัฐนรี กันทะสอน -
2. 1166002 น.ส.จิราพร จุ้ยพุทธา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

หลักสูตรฯ จะสัมภาษณ์ทางกลุ่มไลน์ Line:  :  https://line.me/R/ti/g/JKCwO14Ah2   คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น


หมายเหตุการสอบสัมภาษณ์ :

ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line  :  https://line.me/R/ti/g/JKCwO14Ah2


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0309221 ปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 165001 นางสาวนฤพร นวลศรี -
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 9.00 - 12.00 น.


สถานที่สอบ :

คณะฯจะส่งข้อสอบข้อเขียนให้ทางกลุ่มไลน์ Line:  :  https://line.me/R/ti/g/k_BdFEOBWr   ก่อนเวลาทำเข้าสอบ 5 นาที  คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น


หมายเหตุการสอบ :

ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line  :  https://line.me/R/ti/g/k_BdFEOBWr


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  เวลา 9.00  น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0312221 ปริญญาโท สาขาวิชาพืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 187001 นายธนากร กุลราช -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบข้อเขียน เวลา 9.00 - 12.00 น.


สถานที่สอบ :

คณะฯจะส่งข้อสอบข้อเขียนให้ทางกลุ่มไลน์ Line:  :  https://line.me/R/ti/g/SBSfgUaq7K   ก่อนเวลาทำเข้าสอบ 5 นาที  คลิกผ่านโทรศัพท์เท่านั้น


หมายเหตุการสอบ :

ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม Line  :  https://line.me/R/ti/g/SBSfgUaq7K


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  เวลา 9.00  น. เป็นต้นไป สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting ทางหลักสูตรจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลัง