Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 18/2565

คณะวิทยาศาสตร์


รหัส 0205123 ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1008001 นายธนเกียรติ ชมภูพงษ์ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตัว เวลา 08.30 น.  สัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 4304 ชั้น 3 ตึก SC 04 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0208121 ปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์แบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 115001 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองเหลือง -ขอให้กรอกข้อมูลการศึกษาระดับปริญญาโท ให้ครบถ้วน -ขาดผลงานวิจัยฯ ขอให้อ่านรายละเอียดคุณสมบัติ https://app.gs.kku.ac.th/images/img/admissions/2022/0208131.pdf
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Zoom: Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/95995821018?pwd=V2taK0lGRFk1NzRlQWRtT1luejNpQT09  Meeting ID: 959 9582 1018 Passcode: 304993


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Zoomรหัส 0219141 ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 780001 นายจิตต์สิน ปิยวัฒน์ธนโชติ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 7306 ตึก SC07 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0202221 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 100001 นางสาวพัชราภา ศรีโชค
วันที่สอบ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 8.45 น. สอบข้อเขียน  สอบแบบออนไลน์ผ่านระบบ     Zoom meeting : https://kku.world/3cuhu    Meeting ID: 965 6764 2533 Passcode: 100369     


สถานที่สอบ :

สอบข้อเขียนแบบออนไลน์ผ่านระบบ  Zoom meeting 


วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ    สอบแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting: https://kku.world/29iuf  Meeting ID: 962 5169 6537 Passcode: 991017


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0203223 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1016001 นายณัฐชานนท์ ค้ามีผล -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

 วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สอบสัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  ผ่าน Zoom รายงานตัว เวลา 08.30 น.  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  ผ่าน Zoom หลักสูตรจะดำเนินการแจ้งลิงค์ให้ผู้สมัครโดยตรงในภายหลังรหัส 0204221 ปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 564001 น.ส.สุกัญญารัตน์ คำสา - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ โดยวิธีออนไลน์  ผ่าน Zoom ตามลิงค์ Join Zoom Meeting https://kku-th.zoom.us/j/97598753399?pwd=UmtjUks4RDB5WTBOZzk2TjhOZlVyZz09 Meeting ID: 975 9875 3399 Passcode: 185932


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยวิธีออนไลน์  ผ่าน Zoomรหัส 0205213 ปริญญาโท สาขาวิชาเคมีแผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1013001 นายจิรัฐกาล ประทุมชาติ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตัว เวลา 08.30 น.  สัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 4304 ชั้น 3 ตึก SC 04 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0205223 ปริญญาโท สาขาวิชาเคมีแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 1014001 นายทีปกร แสนเสนยา -
2. 1014002 น.ส.ศศิพร แสงสว่าง -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตัว เวลา 08.30 น.  สัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง 4304 ชั้น 3 ตึก SC 04 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0206211 ปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 963001 น.ส.พลอยนภัส มหัทธนพัชรกุล -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Zoom 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Zoom ทั้งนี้หลักสูตรฯ จะดำเนินการแจ้งลิงค์กับผู้สมัครโดยตรง


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0210221 ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 456001 น.ส.นัฐธะมนต์ อรรคเนตร
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  12 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 13.30 น. สอบสัมภาษณ์ โดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

 สอบสัมภาษณ์ โดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Microsoft Teams ทั้งนี้ สาขาวิชาจะแจ้งนักศึกษาโดยตรงรหัส 0219221 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 484001 น.ส.วรรัตน์ ศรีสุรัตน์ -
2. 484002 นายทิพากร ฟีสันเทียะ -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สอบสัมภาษณ์ โดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Zoom ตามลิ้งค์  https://kku-th.zoom.us/j/7932909273?pwd=eDRjUjBWdzdaU1F5eUFhNEFIVzk0dz09 Meeting ID: 793 290 9273 Passcode: 085970


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Zoomรหัส 0221221 ปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 796001 นางสาวธนพร ขันโมลี -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 796002 นางสาววริษา นามโพธิ์ชัย -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. สัมภาษณ์ โดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Zoom 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ โดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Zoom ทั้งนี้ หลักสูตรจะดำเนินการแจ้งลิงค์ในภายหลัง


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0221226 ปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 646001 น.ส.มะลิวัลย์ สุทธิประภา -
2. 646002 น.ส.พฤกษา ทานาม -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
3. 646003 นายชากรพัฒน์ จำเดิม -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. สัมภาษณ์ โดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Zoom 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ โดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Zoom ทั้งนี้ หลักสูตรจะดำเนินการแจ้งลิงค์ในภายหลัง


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 0223223 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
1. 870001 นางสาววนันยา เจริญศักดิ์ขจร -
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  5 มีนาคม  2565 เวลา 10.00 น. สัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Zoom https://kku-th.zoom.us/j/93243992318?pwd=elhFVzU5Q1hzYk05enJvc243bDFtQT09  Meeting ID: 932 4399 2318 Passcode: 123456


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์ ผ่าน Zoom