Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 24/2565

คณะสหวิทยาการ


รหัส 4503123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1207001 นายประเสริฐ แสงโป๋
2. 1207002 นายสิทธัตถ์ มาดี
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 – 12.00 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ  google meet


หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 4503213 ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1210001 นายรุ่งโรจน์ พลเยี่ยม
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 – 12.00 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ  google meetรหัส 4504236 ปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์แผน ข โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 4505211 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1218001 นายพชรพุฒิ ภครศักดิ์ชัย
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 – 12.00 น. 


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ  google meetรหัส 4507226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1228001 นายรัชนัย นามทองจันทร์
2. 1228002 นางสาวจิรารัตน์ วงศ์โยธา
3. 1228004 นายวุฒิศาสตร์ เทพอินแดง
4. 1228005 นายสุขวิช จิตรจักร
5. 1228006 นายอนุชิต พลฤทธิ์
6. 1228007 นางเสาวลักษณ์ รัตนะ
7. 1228008 นายฑิววัฒ สีลุนทอง
8. 1228009 นายธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข
9. 1228010 นายรชฏ ทรงคาสี
10. 1228011 นางสาวชลธิชา กลมเกลียว
11. 1228013 นางไอศวรรย์ สาเกตุ
12. 1228014 นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
13. 1228015 นางจิตรามาศ คำดีบุญ
14. 1228016 นายณัฐพงษ์ พิมพ์ภักดี
15. 1228017 น.ส.ธัญชนิต ชลประทาน
16. 1228018 นางสาวรัตติพร หลาบหนองแสง
17. 1228019 นายปรัชญาพล จำปากุล
18. 1228020 นายระพีพัฒน์ พันธุระ
19. 1228021 นายนันทศักดิ์ อินทะวิเศษ
20. 1228022 นางสาวอรัญญา แก้วเหล่า
21. 1228023 นายวิศรุต ตันสมรส
22. 1228024 น.ส.วราภรณ์ เสนาวัง
23. 1228025 นายวสันต์ พินิจมนตรี
24. 1228026 นายอนุพงษ์ กิคอม
25. 1228027 น.ส.กมลชนก จันทะแจ้ง
26. 1228028 น.ส.นิตยา กรุพิมาย
27. 1228031 นางสาววีนัส คำสิงห์ใส
28. 1228032 นายกฤษฎา ทองพูล
29. 1228034 นางสาวรุ่งทิวา จันทร์ปุ่น
30. 1228035 นายจาตุรนต์ สุดตะมา
31. 1228036 น.ส.ศิริพร ศรีโคตร
32. 1228037 น.ส.ปัจจวรรณ พรหมศิริ
33. 1228038 นายภาณุเดช แสนบุญเมือง
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม  2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้อง NK 2209 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 คณะสหวิทยาการ