Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 24/2565

คณะเศรษฐศาสตร์


รหัส 3202223 ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1260001 นายจิรายุ จำรัสรักษ์
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น. สัมภาษณ์ออนไลน์


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยหลักสูตรจะส่ง link ให้ผู้สมัครทางอีเมล์ต่อไป