Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 24/2565

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น


รหัส 2802226 ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 956001 นายวรพล บัวทอง
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  ผ่าน Zoom หลักสูตรจะดำเนินการแจ้งลิงค์ให้ผู้สมัครโดยตรงในภายหลังรหัส 2802236 ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตแผน ข โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 957001 นายวชิรวิทย์ หมั่นนอก
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์โดยวิธีออนไลน์  ผ่าน Zoom หลักสูตรจะดำเนินการแจ้งลิงค์ให้ผู้สมัครโดยตรงในภายหลัง