Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 24/2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์


รหัส 1811213 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1005001 น.ส.นรินทรา บุญเขื่อง
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM โดยทางคณะจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครแต่ละท่านภายหลัง


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 1811223 ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1006001 นายกันต์ธีร์ เย็นบุตร
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

การสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM โดยทางคณะจะแจ้งลิงก์ไปยังผู้สมัครแต่ละท่านภายหลัง


หมายเหตุ :

หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี 2565 นักศึกษาจะสามารถรายงานตัวได้หลังจากหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และทางหลักสูตรจะแจ้งวันรายงานตัวให้ทราบในภายหลังรหัส 1816401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิกวิชาเอกศัลยศาสตร์

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565