Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 24/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์


รหัส 1302111 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากแบบ 1.2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 617001 น.ส.อรอุมา อริวรรณา
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ผ่านระบบออนไลน์รหัส 1302121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปากแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 618001 นางสาวกันยา มาสุธน
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ผ่านระบบออนไลน์รหัส 1304221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

คณะดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยจะติดต่อผู้สมัครโดยตรง และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 2 มิถุนายน 2565


รหัส 1306223 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 1307221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมสำหรับเด็กแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 1308221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ปริทันตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 1313221 ปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมบูรณะแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565

 


รหัส 1310401 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลป.บัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565