Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 24/2565

คณะแพทยศาสตร์


รหัส 0708141 ปริญญาเอก สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์แบบ 2.1 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0726123 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิกแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1154001 น.ส.ชนัญญา กรุณาสุเมตตา
2. 1154002 นายวศิน ธนสุกาญจน์
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม  2565 เวลา 09.00-12.00 น


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

ห้องประชุมหน่วยระบาดวิทยาคลินิก  อาคาร สว.1 ชั้นที่ 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรหัส 0730141 ปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ 2.1 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0702221 ปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0704223 ปริญญาโท สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุลแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0705223 ปริญญาโท สาขาวิชาปรสิตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0707221 ปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0708221 ปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0720211 ปริญญาโท สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ

หลักสูตรจะดำเนินการสอบโดยติดต่อผู้สมัครโดยตรง และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0720221 ปริญญาโท สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

หลักสูตรจะดำเนินการสอบโดยติดต่อผู้สมัครโดยตรง และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0730221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0736221 ปริญญาโท สาขาวิชาพยาธิวิทยาแผน ก แบบก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0737223 ปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1178001 นายณัฐพงษ์ พกทรัพย์หิรัญ
2. 1178002 นางสาวภัทรวรรณ วรรณสาธพ
3. 1178003 น.ส.มัลลิกา อาบุญงาม
4. 1178004 นายรังสิมันตุ์ จุนถิระพงศ์
5. 1178005 นายชวภณ เหลืองทองคำ
6. 1178006 นางสาวณัฏฐกานต์ ตันติรักษ์
7. 1178007 นายสหัชชัย ปรารมณ์
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  เวลา 13:30 – 15:30 น.


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

Google Meet: https://meet.google.com/syb-aqvz-mttรหัส 0741213 ปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0741223 ปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ)

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565