Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 24/2565

คณะพยาบาลศาสตร์


รหัส 0614141 ปริญญาเอก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 932001 นางรุ่งอรุณ โทวันนัง
2. 932002 นายเลอเกียรติ วิชาฤทธิ์
3. 932003 นายวชิรา โพธิ์ใส
4. 932004 นางสาวสุภาพร พลายระหาร
5. 932005 น.ส.พลอยลดา ศรีหานู
6. 932006 น.ส.ธีรนุช ยินดีสุข
7. 932007 นางนันทยา เสนีย์
8. 932008 น.ส.ทัตติยา นครไชย
9. 932009 นางสาววรรัตน์ สุขคุ้ม
10. 932010 นางวาสนา บุณยมณี
11. 932011 น.ส.ฉัตร์สกุล แมบจันทึก
12. 932012 นางสาวปิยธิดา ขวัญลอย
13. 932013 น.ส.ณภัทร แพชัยภูมิ
14. 932014 นางอกนิษฐ์ ชาติกิจอนันต์
15. 932015 น.ส.อมรรัตน์ ผาละศรี
16. 932016 น.ส.รพีพร ขวัญพร้อม
17. 932017 นายนิพนธ์ จิตอนุกูล
18. 932018 น.ส.กฤติยา ชาสุวรรณ
19. 932019 น.ส.นฤมล ศิลวิศาล
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบสัมภาษณ์ โดยผ่านระบบ Zoom


หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 0603221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0603226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0604221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเด็กแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0606226 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0608226 ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0611221 ปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0612226 ปริญญาโท สาขาวิชาการผดุงครรภ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565