Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

รายชื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

แนบท้ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 24/2565

คณะศึกษาศาสตร์


รหัส 0512121 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาแบบ 1.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 913001 นางสาวติรกา นวลจันทร์
2. 913002 นางจิรากญจน์ ยืนยง
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  5 มีนาคม  2565  รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.  ผ่าน Join Zoom Meeting    https://kku.world/qe1cu

 Meeting ID: 788 526 5007     Passcode: chok788


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meeting 


หมายเหตุ :

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษหรือคะแนนภาษาอังกฤษที่ยื่นมายังไม่ผ่านตามเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 136/2562  นักศึกษาจะไม่สามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565 ได้ แต่หากนักศึกษามีคะแนนภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าฯ ตามประกาศฯ ในภายหลัง สามารถยื่นคะแนน ดังกล่าว ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565)รหัส 0512141 ปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาแบบ 2.1 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 659001 นายวิษณุ สุทธิวรรณ
2. 659003 นายปฐมพงษ์ ชุ่มมงคล
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  5 มีนาคม  2565  รายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น.  เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.  ผ่าน Join Zoom Meeting    https://kku.world/qe1cu

Meeting ID: 788 526 5007     Passcode: chok788


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meetingรหัส 0514146 ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 524001 นางสาวขวัญตา ทรัพย์สินบูรณะ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  5 มีนาคม 2565  รายงานตัว เวลา 08.30 น.  เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. ผ่าน Join Zoom Meeting    https://kku.world/ees9n

Meeting ID: 954 8765 1237     Passcode: 649313


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meetingรหัส 0508221 ปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0508226 ปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 18 มีนาคม 2565


รหัส 0541226 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา แบบ 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1020001 น.ส.กาญจนา ปาลี
2. 1020002 นางสาวชุติมา ทิพรัตน์
3. 1020003 นายวุฒิชัย ศิลารวม
4. 1020004 นายโกเมท อาวโห
5. 1020005 น.ส.ปรีชญา วรศิริ
6. 1020006 นายภูธเนตร หินซุย
7. 1020007 นายชญานนท์ พันลพ
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  5 มีนาคม  2565  รายงานตัว เวลา 08.30 น.  เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. ผ่าน Join Zoom Meeting     https://kku.world/ees9n

Meeting ID: 954 8765 1237     Passcode: 649313


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์ผ่าน Join Zoom Meetingรหัส 0542221 ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา แบบ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาที่ไม่ใช่ทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1. 1021001 น.ส.บุญเจริญ สุภะคำ
2. 1021002 น.ส.อรัญญา วิชาเดช
3. 1021003 น.ส.ทัดทอง โคตรภูงา
4. 1021004 น.ส.จินดารัตน์ หาญอาษา
5. 1021005 นางสาวกมลธร ดามะหาด
6. 1021006 นางสาวพรรณทิพา หวดโคกสูง
7. 1021007 นางสาวอิสริยาภรณ์ ดอกไม้
8. 1021008 น.ส.จารุกร สุขพิมาย
9. 1021009 นางสาวฐิติรัตน์ มั่นคง
วันที่สอบสัมภาษณ์ :

วันเสาร์ที่  5 มีนาคม  2565  รายงานตัว เวลา 08.30 น.  เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. ผ่าน Join Zoom Meeting    https://kku.world/ees9n

Meeting ID: 954 8765 1237     Passcode: 649313


สถานที่สอบสัมภาษณ์ :

สอบออนไลน์ ผ่าน Join Zoom Meeting