Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 3801113 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ 1.2 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
2. 3801123 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
3. 3801143 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
4. 3801211 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
5. 3801221 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
6. 3801226 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
7. 3801236 วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแผน ข โครงการพิเศษ 3 คน
8. 3802223 วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) 2 คน
9. 3802228 วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 คน
รวม 13 คน