Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์
1313221 สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมบูรณะ แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 729018 น.ส.ปทิตตา อริยะชาญเมธา -ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
2. 729017 นายกรวิชญ์ ชิรวาณิชย์ -
3. 729016 น.ส.ศิรประภา มิ่งมณี -ผู้สมัครยังขาดหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
4. 729015 น.ส.กัลยรัตน์ อันทะชัย -ผู้สมัครยังขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
5. 729014 น.ส.รวิภา วุฒิจำนงค์ -
6. 729013 นายศุปโชค สันตวะกุล -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ขอให้ส่งมาที่ email: graduate@kku.ac.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 -ขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
7. 729012 น.ส.พัณณิตา คงคาน้อย - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
8. 729011 น.ส.ไอริณ มัณฑะจิตร -
9. 729010 นายณัฐภณ กิติปัณฑุ -
10. 729009 นายบดินทร์ วรกมล - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย อนึ่ง คะแนนภาษาอังกฤษ
11. 729008 นางสาววิลาสินี คีรีวรรณ์ - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
12. 729007 นางสาวนฐกมล เตชะรุ่งโรจน์ -
13. 729006 นางสาวกาญจนา ชัยต้นเทือก -
14. 729005 นางสาวเตชินี เธียรชัยฐิติพันธุ์ -
15. 729004 นายเติมศักดิ์ ปิตตาระเต -
16. 729003 นางสาวศุภนิดา มังษา -
17. 729002 นายนันทวัฒน์ จูมบาล -
18. 729001 นางสาว อัซมา เจ๊ะอุบง -
19. นายกิตติทัต วันหนุน ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร และขาดหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา - ผู้สมัครยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษฯ ขอให้ผู้สมัครสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สามารถดูรายละเอียดการสมัคร และการทดสอบภาษาอังกฤษฯ ได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app และขอให้ผู้สมัครยื่นสำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบ KKU-AELT ก่อนวันปิดรับสมัครฯ โดยให้อัพโหลดสำเนาใบโอนเงินฯ ลงในระบบรับสมัครออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย
20. น.ส.นัทธมน ศิริวิภานันท์ -ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ขาดรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน