Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์
1310401 สาขาวิชา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ป.บัณฑิตชั้นสูง ภาคปกติ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 672054 นายญาณวิทย์ ศิริพรรณ -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน -หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
2. 672053 นางสาวสุจิตราภรณ์ สุทธสิงห์ -ผู้สมัครขาดใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ขอให้ส่งมาที่ graduate@kku.ac.th
3. 672052 น.ส.บุศราพร มหาไพศาลพาณิชกุล -
4. 672051 น.ส.กรรณิการ์ มาสี
5. 672050 นางสาวภารวี อินทวิเศษ -
6. 672049 น.ส.ศิวาพร อิ้วสกุล
7. 672048 นางสาวฐิตาพร เวียงนนท์ -
8. 672047 นายณภัทร เตชะบูรพา -
9. 672046 นายปิยวัช ผาเจริญ -ขาดหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
10. 672045 น.ส.พรรณศิริ วังคะฮาต -
11. 672044 น.ส.ธนพร เสมอภาค -
12. 672043 น.ส.เตชนา สิทธิกรวนิช -
13. 672042 น.ส.อภิชญา ใจการณ์ -
14. 672041 น.ส.ศริมา ดลประสิทธิ์ -
15. 672040 น.ส.ปาริฉัตร ชูรุจิพร -
16. 672039 นายจักษวัชร์ เจริญบุตรานนท์ -
17. 672038 น.ส.พัชรา อ่ำสอาด -
18. 672037 น.ส.อาภาภัทร สรรค์ศุภกร -
19. 672036 น.ส.สุวิชญา เจียมมั่นจิต -
20. 672035 นายนภนต์ ยนจอหอ -
21. 672034 นางสาวธันย์ชนก สุพพัตพงศ์ -
22. 672033 นางสาวณัฏฐ์ชลีกุล รัตนยุวกร
23. 672032 น.ส.สาธิตา พงศ์พัฒนกาญจน์ -
24. 672031 นายธนทัต แสงทองพินิจ -
25. 672030 น.ส.ศุภลักษณ์ ชื่นชีพ -
26. 672029 น.ส.ตวงรัชต์ คงสิทธิพันธ์ -
27. 672028 นางสาวภรณ์รวี พินิจศักดิ์ -
28. 672027 นางสาวปริชญา อบเชย -
29. 672026 นายพงศกร ศุภกุลนิธิไพศาล -
30. 672025 น.ส.จุฑามาศ ตระการบุญกิจ
31. 672024 น.ส.สุขสรรค์ พุทธชาติ -
32. 672023 น.ส.เกศกมล โตวนิชย์ -
33. 672022 นายเมธัส นันทนิรันดร์ -
34. 672021 น.ส.วชิรญา เชิดจอหอ -
35. 672020 นายภาณุวิชญ์ มณีพรายพรรณ -
36. 672019 น.ส.มนรดา ทรงมีทรัพย์ -
37. 672018 น.ส.ศุภาพิชญ์ เมืองแวง -
38. 672017 นายลู๊ต อาดำ -
39. 672016 น.ส.พลัญญา หมอศาสตร์ -
40. 672015 น.ส.ณัฐนรี สัมพันธ์สันติกูล -
41. 672014 นายกาญจน์กษิต ตียปรีชญา -
42. 672013 น.ส.ขนิษฐา จันทร์สวยดี -
43. 672012 นางสาววิลาสินี คีรีวรรณ์ -
44. 672011 นายรัตชา ลาวิลาศ -
45. 672010 นางสาวพรชิตา เกื้อทาน -
46. 672009 น.ส.อภิรวี อุ่นอ่อน -
47. 672008 น.ส.ภัทราพร เสาวภา
48. 672007 น.ส.ภคพร สุนทรปกาสิต -
49. 672006 นายปณิธาน อนันตยศ -
50. 672005 น.ส.ณิชารีย์ นูมหันต์ -
51. 672004 น.ส.สุชานันท์ แก่นแก้ว -
52. 672003 น.ส.อรนันท์ เสรีสงแสง -
53. 672002 นางสาวศวิตา จตุรนต์รัศมี -
54. 672001 นายคมกฤษฎิ์ วิภูสิทธิกุล
55. น.ส.ณิชารีย์ นูมหันต์
56. น.ส.ธิดานุช แสงอุทัย -ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ขาดรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร
57. น.ส.ปทิตตา โลหณุต -ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ขาดรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร
58. นางสาวณัฏฐ์ชลีกุล รัตนยุวกร -ผู้สมัครยังยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร และขาดเอกสารประกอบการสมัคร
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน