Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์
1308221 สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ปริทันตวิทยา แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 372004 น.ส.ณัฐชนก อรัญญะ -
2. 372003 นายชัยวสันต์ มะละคำ -
3. 372002 นางสาวประทานพร มงคลวรรณเลิศ -
4. 372001 นางสาวเบญญาวรรณ เอื้ออรัญโชติ -
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน