Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์
1307221 สาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอก ทันตกรรมสำหรับเด็ก แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 370002 น.ส.รักษิณา อนุวรรค -
2. 370001 น.ส.ภัทรสุดา คนยัง - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
3. นางสาวศุภกานต์ ปัญจขันธ์ - ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ขาดรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร
4. น.ส.ณัฐฐ์ธริการ์ ซึ้งสัมปทาน -ผู้สมัครแจ้งความประสงค์สมัคร รอบโควต้า
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน