Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์
1306223 สาขาวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์ แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 368008 น.ส.ฐิตา พุทธวงศ์ -
2. 368007 นางสาวทิพรดา เจียรวิชญกุล - ผู้สมัครจะต้องยื่นผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษนั้น ให้บัณฑิตวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้อง Upload ผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษในระบบรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
3. 368006 น.ส.ธันยธรณ์ พลอยหวังบุญ -
4. 368005 น.ส.ณฐิณี สุกใส -
5. 368004 น.ส.ภคพร มุทาพร
6. 368003 น.ส.ทัตพร นิลเอก -
7. 368002 นายธรรศ แสวงเจริญ -
8. 368001 น.ส.สุรางคนา อิ่มเอมพร -
9. น.ส.วิลาวัณย์ วงษ์กิติ -ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร และขาดเอกสารประกอบการสมัคร
10. น.ส.พัฒนียา ปาอ้าย -ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ขาดรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร
11. น.ส.นบชนก สมจิตต์อารีย์ -ผู้สมัครแจ้งยกเลิกการสมัคร
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน