Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 1106221 ชีวสถิติแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
2. 1106226 ชีวสถิติแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 5 คน
3. 1112121 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
4. 1112141 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
5. 1114123 วิทยาการระบาดและชีวสถิติแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
6. 1114143 วิทยาการระบาดและชีวสถิติแบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
7. 1115221 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
8. 1115226 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
9. 1115236 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแผน ข โครงการพิเศษ 1 คน
10. 1116226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 5 คน
11. 1117226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการบริหารสาธารณสุขแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 53 คน
12. 1118226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
13. 1119216 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดแผน ก แบบ ก 1 โครงการพิเศษ 1 คน
14. 1119221 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
15. 1119226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 42 คน
16. 1120221 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
17. 1120226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 7 คน
18. 1121221 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
19. 1121226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 7 คน
20. 1122226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
21. 1124226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการวิจัยทางสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
รวม 148 คน