Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0802221 ภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 9 คน
2. 0802226 ภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 18 คน
3. 0803226 สารสนเทศศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
4. 0806141 ภาษาไทยแบบ 2.1 ภาคปกติ 3 คน
5. 0806226 ภาษาไทยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 10 คน
6. 0813121 รัฐประศาสนศาสตร์แบบ 1.1 ภาคปกติ 4 คน
7. 0813141 รัฐประศาสนศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ 3 คน
8. 0814121 สังคมวิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
9. 0814131 สังคมวิทยาแบบ 2.2 ภาคปกติ 1 คน
10. 0814141 สังคมวิทยาแบบ 2.1 ภาคปกติ 3 คน
11. 0815146 สารสนเทศศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ 1 คน
12. 0817221 ปรัชญาและศาสนาตะวันออกแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
13. 0818133 ภาษาศาสตร์ประยุกต์แบบ 2.2 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
14. 0818143 ภาษาศาสตร์ประยุกต์แบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
รวม 58 คน