Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0702221 กายวิภาคศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 4 คน
2. 0704223 ชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุลแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ 8 คน
3. 0705223 ปรสิตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
4. 0707221 เภสัชวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
5. 0707223 เภสัชวิทยาแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
6. 0708141 สรีรวิทยาทางการแพทย์แบบ 2.1 ภาคปกติ 2 คน
7. 0708221 สรีรวิทยาทางการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 5 คน
8. 0720211 ประสาทวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
9. 0720221 ประสาทวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
10. 0726123 วิทยาศาสตร์คลินิกแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ 2 คน
11. 0730141 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ 2.1 ภาคปกติ 4 คน
12. 0730221 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
13. 0736221 พยาธิวิทยาแผน ก แบบก 2 ภาคปกติ 6 คน
14. 0737223 อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 7 คน
15. 0741143 จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำแบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
16. 0741213 จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 คน
17. 0741223 จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) 14 คน
รวม 65 คน