Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

คณะเกษตรศาสตร์
0307226 สาขาวิชา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล รูปถ่าย การโอนเงิน เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ
1. 155002 นายไพศาล บัวละบัดทอง -ผู้สมัครขาดผลคะแนนภาษาอังกฤษ
2. 155001 นายสุวัฒน์ ทองเดือน -
3. นายธนาวุฒิ ทวีศรี - ผู้สมัครยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ขาดรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร
คำอธิบาย     = ตรวจสอบผ่านแล้ว     = รอการตรวจสอบหลักฐาน