Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0202221 คณิตศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
2. 0203223 ชีวเคมีแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
3. 0204221 จุลชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
4. 0205123 เคมีแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
5. 0205213 เคมีแผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ 4 คน
6. 0205223 เคมีแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ 5 คน
7. 0206211 ชีววิทยาแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
8. 0206221 ชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
9. 0208121 ฟิสิกส์แบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
10. 0210221 สถิติประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
11. 0219141 คณิตศาสตร์ประยุกต์แบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
12. 0219221 คณิตศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
13. 0221221 นิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
14. 0221226 นิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
15. 0222221 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
16. 0223223 วิทยาศาสตร์ชีวภาพแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
รวม 29 คน