Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 3

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 22 พ.ค. 2565

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 2308226 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
2. 2314226 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
3. 2315236 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์แผน ข โครงการพิเศษ 1 คน
4. 2317226 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
5. 2317236 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมแผน ข โครงการพิเศษ 1 คน
6. 2318236 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจสุขภาพแผน ข โครงการพิเศษ 1 คน
7. 2319226 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการธุรกิจบริการและการจัดงานแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
รวม 7 คน