Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 1106226 ชีวสถิติแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
2. 1112141 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 ภาคปกติ 7 คน
3. 1114123 วิทยาการระบาดและชีวสถิติแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
4. 1115226 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
5. 1116221 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
6. 1116226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 6 คน
7. 1120221 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
8. 1120226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 7 คน
9. 1121221 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
10. 1121226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
11. 1122221 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
12. 1122226 สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
รวม 40 คน