Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565

คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0702121 กายวิภาคศาสตร์แบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
2. 0704223 ชีวเคมีทางการแพทยและชีววิทยาโมเลกุลแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ 5 คน
3. 0705223 ปรสิตวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
4. 0706131 พยาธิวิทยาแบบ 2.2 ภาคปกติ 1 คน
5. 0707221 เภสัชวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
6. 0708121 สรีรวิทยาทางการแพทย์แบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
7. 0708221 สรีรวิทยาทางการแพทย์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
8. 0726143 วิทยาศาสตร์คลินิกแบบ 2.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
9. 0730121 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
10. 0730141 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ 2.1 ภาคปกติ 2 คน
11. 0736221 พยาธิวิทยาแผน ก แบบก 2 ภาคปกติ 1 คน
12. 0741223 จุลชีววิทยาทางการแพทย์แม่นยำแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ (หลักสูตรนานาชาติ) 2 คน
รวม 21 คน