Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0510221 การบริหารการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 6 คน
2. 0510226 การบริหารการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 181 คน
3. 0512141 วิทยาศาสตร์ศึกษาแบบ 2.1 ภาคปกติ 2 คน
4. 0514141 คณิตศาสตรศึกษาแบบ 2.1 ภาคปกติ 2 คน
5. 0541226 คณิตศาสตรศึกษา แบบ 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 12 คน
6. 0542221 คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาที่ไม่ใช่ทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 12 คน
7. 0556221 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
8. 0556226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
9. 0560226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
10. 0561226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
11. 0562226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะปัญญาประดิษฐ์และประสาทวิทยาศาสตร์ทางการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
12. 0564226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 6 คน
13. 0565226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 5 คน
14. 0566226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
15. 0567226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
16. 0569226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
17. 0570221 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
18. 0570226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
19. 0572226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
20. 0575226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
21. 0578221 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
22. 0578226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
23. 0579226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
24. 0580226 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยและประถมศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
25. 0582146 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 3 คน
26. 0583146 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 1 คน
27. 0586146 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณทางการศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ 1 คน
28. 0590146 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ 2.1 โครงการพิเศษ 1 คน
29. 0594146 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ 2.1 โครงการพิเศษ 1 คน
30. 0598146 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ 1 คน
31. 05A4146 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 1 คน
32. 05A6146 นวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยและประถมศึกษาแบบ 2.1 โครงการพิเศษ 1 คน
33. 05A8221 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 8 คน
34. 05A9221 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการสอนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 10 คน
35. 05B0226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนภาษาไทยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 12 คน
36. 05B1226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนภาษาไทยแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 6 คน
37. 05B2226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 5 คน
38. 05B3226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 7 คน
39. 05B4226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 14 คน
40. 05B5226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
41. 05B7226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยีแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
42. 05B8226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนศิลปะแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
43. 05C0226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 1 (สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
44. 05C1226 หลักสูตรและการสอน กลุ่ม 2 (สำหรับผู้ที่ประสงค์สอบรับใบประกอบวิชาชีพครู) วิชาเฉพาะการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
รวม 334 คน