Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0402211 วิศวกรรมเกษตรแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
2. 0402221 วิศวกรรมเกษตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
3. 0402236 วิศวกรรมเกษตรแผน ข โครงการพิเศษ 1 คน
4. 0403121 วิศวกรรมเครื่องกลแบบ 1.1 ภาคปกติ 2 คน
5. 0403211 วิศวกรรมเครื่องกลแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
6. 0404111 วิศวกรรมไฟฟ้าแบบ 1.2 ภาคปกติ 1 คน
7. 0404211 วิศวกรรมไฟฟ้าแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 4 คน
8. 0404221 วิศวกรรมไฟฟ้าแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 4 คน
9. 0405121 วิศวกรรมโยธาแบบ 1.1 ภาคปกติ 4 คน
10. 0405211 วิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 2 คน
11. 0405221 วิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 14 คน
12. 0405226 วิศวกรรมโยธาแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
13. 0406221 วิศวกรรมอุตสาหการแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
14. 0407121 วิศวกรรมเคมีแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
15. 0407221 วิศวกรรมเคมีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
16. 0408121 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแบบ 1.1 ภาคปกติ 4 คน
17. 0408221 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 4 คน
18. 0409121 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
19. 0409221 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 2 คน
20. 0413121 วิศวกรรมพลังงานแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
21. 0413221 วิศวกรรมพลังงานแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
22. 0415221 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
23. 0417141 วิศวกรรมชีวการแพทย์แบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
24. 0418226 วิศวกรรมนวัตกรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 1 คน
รวม 62 คน