Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0304141 การประมงแบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
2. 0307211 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผน ก แบบ ก(1) ภาคปกติ 19 คน
3. 0307226 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
4. 0308211 สัตวศาสตร์แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 3 คน
5. 0308221 สัตวศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
6. 0309211 พืชสวนแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 2 คน
7. 0309221 พืชสวนแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 4 คน
8. 0311211 พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่แผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 2 คน
9. 0311221 พืชไร่ กลุ่มวิชาการผลิตพืชไร่แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
10. 0312221 พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 4 คน
11. 0318211 โรคพืชวิทยาแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ 1 คน
12. 0318221 โรคพืชวิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
รวม 43 คน