Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 2565

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 0202141 คณิตศาสตร์แบบ 2.1 ภาคปกติ 1 คน
2. 0203123 ชีวเคมีแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
3. 0203213 ชีวเคมีแผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ 2 คน
4. 0203223 ชีวเคมีแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
5. 0204221 จุลชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
6. 0205213 เคมีแผน ก แบบ ก 1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
7. 0205223 เคมีแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรนานาชาติ 7 คน
8. 0206121 ชีววิทยาแบบ 1.1 ภาคปกติ 1 คน
9. 0206221 ชีววิทยาแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 7 คน
10. 0207221 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 1 คน
11. 0208221 ฟิสิกส์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 6 คน
12. 0210221 สถิติประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 4 คน
13. 0219141 คณิตศาสตร์ประยุกต์แบบ 2.1 ภาคปกติ 2 คน
14. 0219221 คณิตศาสตร์ประยุกต์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 3 คน
15. 0221221 นิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 8 คน
16. 0221226 นิติวิทยาศาสตร์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 3 คน
17. 0222221 วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ 7 คน
18. 0223123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพแบบ 1.1 หลักสูตรนานาชาติ 1 คน
รวม 57 คน