Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 โควตา

*** ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาที่ได้สมัครและ Upload หลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร เพื่อบัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่นจะได้ออกเลขที่นั่งสอบและดำเนินการต่อไป ขอให้ชำระเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
1. 2313226 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 8 คน
2. 2314226 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาดแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
3. 2315226 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
4. 2316226 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์แผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 4 คน
5. 2317226 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมแผน ก แบบ ก 2 โครงการพิเศษ 2 คน
6. 2321121 บริหารธุรกิจแบบ 1.1 ภาคปกติ 3 คน
7. 2321141 บริหารธุรกิจแบบ 2.1 ภาคปกติ 3 คน
รวม 28 คน