Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ขอรหัสผ่านใหม่

ยกเลิก

การรับสมัครแบบต่างๆ ในเวลานี้

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)
สมัครถึง 30 ก.ย. 2567
รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2567
สมัครถึง 5 ก.ค. 2567
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบ 2 รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 รอบ 2
สมัครถึง 30 เม.ย. 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้โครงการ(สควค.) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภายใต้โครงการ(สควค.)
สมัครถึง 22 ก.พ. 2567
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 โควตา (เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 โควตา (เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี)
สมัครถึง 31 ม.ค. 2567