บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่อยู่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคาร พิมล กลกิจ ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421 
E-mail : graduate@kku.ac.th 
Url: http://gs.kku.ac.th/ 

Address Graduate School, Khon Kaen University 3th Floor, Bimala Kalakicha Building, Khon Kaen University, Khon Kaen, THAILAND, 40002. 

Tel (+66 43)20-2420 Fax (+66 43)20-2421
E-mail : graduate@kku.ac.th 
Url: http://gs.kku.ac.th/