การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 86/2556)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

 

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ

 จำนวนรับ 30 คน แบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2 (รหัสสาขา 0220226) จำนวน 20 คน
แผน ข (รหัสสาขา 0220236) จำนวน 10 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชาทางชีววิทยามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
- เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 26.2 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรับปรุงใหม่


เอกสารในการสมัคร
- ใบสมัคร 2 ฉบับ ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน (แบบ บว.2)
- รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ให้ติดในใบสมัคร 2 รูป) (รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายสแกน ไม่สามารถนำมาใช้ในการนี้)
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 2 ชุด
- สำเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร จากสถาบันทดสอบภาษาที่มี มาตรฐาน (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวกที่ 2)
- หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว ให้นำหนังสือรับรองฯ ไปให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องมี ผู้รับรอง 3 คน ๆ ละ 1 ฉบับ รวม 3 ฉบับ โดยการรับรอง ผู้รับรองจะเป็นกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่ม หรือทั้ง 3 กลุ่ม ก็ได้ต่อไปนี้ 1) ผู้บังคับบัญชา 2) อาจารย์ ที่ปรึกษา 3)อาจารย์ที่เคยสอน การรับรองให้ใช้แบบฟอร์มตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด คือ แบบ บว.3
- หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พนักงานของรัฐ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน จำนวน 2 ฉบับ
- ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น โดยถ่ายสำเนา จำนวน 1 แผ่น

หมายเหตุ เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนา ทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4

กำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือก 

รายการ

วัน เดือน ปี

1. รับสมัคร

-ทางเว็บไซด์

14 ตุลาคม 2556 – 3 กุมภาพันธ์ 2557

2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย

3.  การสอบสัมภาษณ์

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-12.00

ณ ห้องประชุมภาควิชาชีววิทยา ชั้น 1 อาคาร SC03 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ทางเว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย

5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนทาง Website ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านทางธนาคาร

วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557

6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.    ณ ห้องประชุมศรีสุมนตร์ สีตะธนี ชั้น 4 อาคาร SC03 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. วัดเปิดภาคเรียน

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557

8. วันปิดภาคเรียน

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557

 


 ดู file ประกาศและรายละเอียดทั้งหมด

 การสมัครทางเว็บไซต์ http://app.gs.kku.ac.th/appforbiotec/   รายชื่อผู้สมัครและเอกสารครบแล้ว
 

Read 6141 times Last modified on Monday, 09 December 2013 07:33