cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

อภิเชษฐ์ บุญจวง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 118/2558)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (โครงการพิเศษ)

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (โครงการพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการสมัคร และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน โครงการพิเศษ  
จำนวนรับ แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 6 คน (รหัสสาขา 1303226)
 รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน 

 ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครสอบ

            

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

รายการ
ภาคต้น
วัน เดือน ปี
เวลา
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 6 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2558
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก
8  มกราคม 2559
 
3. สอบข้อเขียน
27 มกราคม 2559
09.00-12.00 น.สอบข้อเขียน
ณ ห้องบรรยาย 1-2 ชั้น 2
อาคารมหิตลานุสรณ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
13.00-15.00 น. สอบดัดลวด
ณ ห้องบรรยาย 1-2 ชั้น 2
อาคารมหิตลานุสรณ์
คณะทันตแพทยศาสตร์
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
9 กุมภาพันธ์ 2559
 
5. สอบสัมภาษณ์
12 กุมภาพันธ์ 2559
09.00-16.00 น.
ณ คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา
16 กุมภาพันธ์ 2559
 
7. รายงานตัวและปฐมนิเทศที่สาขาวิชา
19 กุมภาพันธ์ 2559
09.00-12.00 น.
ณ คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
8. สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบทางภาษา และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
12 มีนาคม 2559
13.00-15.00 น.
9. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทางเว็บไซด์
23-27 พฤษภาคม 2559
 
10. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รวมทั้งหมด)
1 สิงหาคม 2559
08.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
13.00-16.00 น. ณ คณะที่นักศึกษาสังกัด
หมายเหตุ ให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสอบดัดลวด ดังนี้

    • คีมดัดลวด(Heavy  wire cutter)
    • คีมปากกลม(Round  wire pliers)
    • คีมดัดลวด Bird beak pliers
    • คีม Jarabak Pliers
    • ปากกาเขียนแผ่นใสหรือดินสอเขียนแก้ว

           

           

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  155/ 2558 ผลการพิจารณาทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 

   ประผลพิจารณา

   Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67 /2558) เรื่อง  ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา  ลงวันที่  22 มิถุนายน 2558 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558  ตามประกาศที่แนบมานี้


 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 107 / 2558 รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558


 ดูประกาศ     ตรวจสอบรายชื่อ

The seminar on “A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship” 

The seminar on “A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship” for the First Semester 2015

 

Date: October 20, 2015   Time: 08.30 – 12.00 am

Venue: Seminar Room 1 and Seminar Room 2, 9th Floor, Pienvichit Building, Faculty of Engineering

 

Especially for Khon Kaen University students who enroll the thesis course (Thesis proposal was approved), and desire to apply for Thesis Support Scholarship.

Register for the seminar via GS Website within October 19, 2015, 4.00 pm

 

Tentative Schedule for the seminar on

“A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship”

08.30 – 09.00 am                   Registration

09.00 – 11.00 am                   Lecture on “A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship”

                                                - Criteria and Guideline for Thesis Support Scholarship

11.00 am – 12.00 pm                   Q & A

 


 Apply   Applicant list    Donwload documents


 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 1 และ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 11.00 น. เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมบรรยาย - ข้อกำหนดและระเบียบกองทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ - ข้อแนะนำและแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุนและ ส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์
11.00 – 12.00 น. ตอบข้อซักถาม
12.00 น. ปิดการสัมมนา

 


 เอกสารประกอบการประชุม

 ประกาศรับสมัครและแบบเสนอโดรงการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม


**หมายเหตุ
1) สามารถแจ้งชื่อผ่านทางเว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th/seminarscholar ภายในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00น.
2) โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาแสดงตนในวันจัดประชุม ณ ห้องสัมมนา 1 และ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์


Thursday, 24 September 2015 08:01

Administrators

  Administrators
Associate Professor Dr. Surasakdi Wongratanacheewin

Dean of Graduate School

---------------------------------------

รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 


Assistant Professor Dr. Unchalee Tattawasart

Associate Dean for Academic Affairs

---------------------------------------

ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 


Associate Professor Dr. Pongsakorn Punrattanasin 

Associate Dean for Planning and Quality Assurance

---------------------------------------

รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์

รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ

 


Assistant Professor Dr. Teerachai Nethanomsak

Associate Dean for Research Affairs

---------------------------------------

ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

 


Mrs. Sujitra Thasanachinda

Secretary of Graduate School

---------------------------------------

นางสุจิตรา ทัศนจินดา

เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่93/2558)
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) รายละเอียดการสมัครสมัคร Online
โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2558  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2558 – มกราคม 2559 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง


 รายละเอียดโครงการ

 load แบบฟอร์มใบสมัคร 

Thursday, 03 September 2015 03:18

Liên hệ

 Liên hệ


   Ms. Orawan Wichchai 

   International Relation Officer
   Responsibility:
       - Admission
       - TICA scholarship
       - English documents & public relation
       - International relation affairs

   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel. 66 4320 2420 ext. 42426


     Contact Address


Graduate School, Khon Kaen University
3rd Floor, Bimala Kalakicha Building, Khon Kaen University, 40002, Thailand. Tel: (+66)-043-202420 Fax: (+66)-043-202421


 

Page 2 of 36