อภิเชษฐ์ บุญจวง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2557)

ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปรายงานตัวขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษาไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนั้น จึงให้ผู้ได้อันดับสำรองตาม ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 39/2557 ตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรายงานตัวและขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียน วิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 ดูประประกาศรายชื่อ  กำหนดการปฐมนิเทศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 65/2557) 
เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจําปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม


 ดูรายละเอียด

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 64/2557)
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนรับ
0818123  แบบ 1.1นานาชาติ  จำนวน 2 คน
0818143  แบบ 2.1นานาชาติ  จำนวน 13 คน

คุณสมบัติ

1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับโทในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
2 มีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 (เทียบระบบ 4) และ
3 มีระดับคะแนนสอบ TOEFL 230 (computer-based test) IELTS 6.5 คะแนนสอบเข้าภาษาอังกฤษที่จัดโดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 70% หรือคะแนนสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรการศึกษา


เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  

 

 รายละเอียดการสมัครทั้งหมด   สมัครเรียน Online     ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 62/2557)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ

จำนวนรับ 30 คน แบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2 (รหัสสาขา 0220226) จ านวน 20 คน
แผน ข (รหัสสาขา 0220236) จ านวน 10 คน

คุณสมบัติ
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชาทางชีววิทยามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 26.2 หรือเป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรับปรุงใหม่

เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557   

 รายละเอียดการสมัครทั้งหมด   สมัครเรียน Online     ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 61/2557)

ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปรายงานตัวขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษาไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนั้น จึงให้ผู้ได้อันดับสำรองตาม ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 39/2557 ตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรายงานตัวและขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียน วิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 ดูประประกาศรายชื่อ  กำหนดการปฐมนิเทศ

  Download Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 60 / 2557
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2


 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ    ประกาศฉบับที่ 60/2557

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 58 / 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2557


 ประกาศรายชื่อ

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 59/2557)

ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปรายงานตัวขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษาไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนั้น จึงให้ผู้ได้อันดับสำรองตาม ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 39/2557 ตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรายงานตัวและขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียน วิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 ดูประประกาศรายชื่อ  กำหนดการปฐมนิเทศ

  Download Download หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 55/2556)
เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2557

       เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เรียนรู้ทฤษฎีทบทวนเนื้อหาในการเรียน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการสอน รู้จักวางแผน แบ่งเวลาในการทำงาน และได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการทุนผู้ช่วยสอนขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

      ดูรายละเอียดประกาศ Download

       load files ประกอบการสมัคร

โครงการ การประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ 
การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนและ ส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 และ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครขอรับทุน ฯ ต้องเข้าร่วมการประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว จึงจะมีสิทธิ์ยื่นแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ฯ และต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมการประชุม ภายในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00น. โดยแจ้งชื่อผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น 


 

กำหนดการโครงการประชุมสัมมนา วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 1 และ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์


13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 
13.30 – 15.30 น. เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมบรรยาย
- ข้อกำหนด และระเบียบกองทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำ วิทยานิพนธ์
- ข้อแนะนำและแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุน และส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ 

15.30 – 16.00 น. ตอบข้อซักถาม
16.00 น. ปิดการสัมมนา

 


 สมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อสมัคร   


 

Page 2 of 28