อภิเชษฐ์ บุญจวง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 20/2557)

เรื่อง  ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ

ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน  ประจำปี  2555

 

  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ดำเนินการโครงการวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2555 ไปแล้วนั้น  บัดนี้  คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี  2555  เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2555   ได้แก่ 

          นางสาวต้องจิตร ถันชมนาง  ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรสิตวิทยา  คณะแพทยศาสตร์

            วิทยานิพนธ์เรื่อง การตรวจหาหนอนพยาธิฟิลาเรียอย่างรวดเร็วด้วยวิธีเรียลไทม์ พีซีอาร์

         และวิเคราะห์ด้วยเมลติ้งเคิฟ

 

        โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และมอบโล่เกียรติยศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีในเดือนมีนาคม 2557 จึงขอให้ผู้ได้รับรางวัลและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ได้รับรางวัล เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียด  ให้ทราบในภายหลัง


 ดู file ประกาศ View or Download        ดูผลงานที่ได้รับรางวัล View or Download

 

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2555

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การตรวจหาหนอนพยาธิฟิลาเรียอย่างรวดเร็วด้วยวิธีเรียลไทม์ พีซีอาร์ และวิเคราะห์ด้วยเมลติ้งเคิฟ

(ภาษาอังกฤษ) : Rapid Detection of Filarial Worm by Real-time Polymerase Chain Reaction and Melting Curve Analysis.

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2553

ดุษฎีบัณฑิต : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ศาสตราจารย์ พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และ รองศาสตราจารย์ วิชิต พิพิธกุล 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)


 ประกาศรายชื่อ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนราชกรีฑาสโมสร ประจำปีงบประมาณ 2557

 ประกาศรายชื่อ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 19/2557) ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2556

 ดูประกาศรางวัล 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

 รายละเอียดประกาศ    ตรวจสอบรายชื่อ   Down load file หนังสือรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  


ด่วน!!

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่มีชื่อในการรับเข้าแบบโควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในวันที่ 15 มีนาคม 2557 ณ สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา


ป.โท เวลา 13.00-15.00 น.
ป.เอก เวลา 13.00-16.00 น.

สำหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ
 

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  โครงการทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2556

 Download 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

 ดูประกาศรายชื่อ 

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา แบบโควตาระดับบัณฑิตศึกษา เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557


 ดูประกาศ   ตรวจสอบรายชื่อ

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันกรรมจัดฟัน (โครงการพิเศษ)

  ดูประกาศ

Page 2 of 25