cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

อภิเชษฐ์ บุญจวง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 74/2557)

ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 4

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปรายงานตัวขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษาไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนั้น จึงให้ผู้ได้อันดับสำรองตาม ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 39/2557 ตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรายงานตัวและขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียน วิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 ดูประประกาศรายชื่อ  กำหนดการปฐมนิเทศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่73/2557)
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2


 ประกาศรายชื่อ    ประกาศฉบับที่ 73/2557

 

  Download ใบรับรอง 

 

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ สําหรับเป็นทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทําวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ สําหรับนกศั ึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จํานวน 75 ทุนฯ ละ 5,000.- บาท
ดังรายละเอียดต่อไปนี  ดูรายละเอียด 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 71 / 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2


 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ    ประกาศฉบับที่ 71/2557

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 68 / 2557
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

         ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์หลักสูตรนานาชาติ และการสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 ประกาศรายชื่อ  

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 69/2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้


 ประกาศรายชื่อ 

Academic Potential Development Course for Graduate student and staff, First Semester, Academic Year 2014

 

Open for application : August 10, 2014

  

  เปิดรับสมัครอบรมพัฒนาทักษะสำหรับนักศึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการสมัครประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557


เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 10 สิงหาคม 2557
 

  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2557)

ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปรายงานตัวขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษาไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนั้น จึงให้ผู้ได้อันดับสำรองตาม ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 39/2557 ตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรายงานตัวและขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียน วิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 ดูประประกาศรายชื่อ  กำหนดการปฐมนิเทศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 65/2557) 
เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจําปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม


 ดูรายละเอียด

 

Page 2 of 29