cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

อภิเชษฐ์ บุญจวง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  23 / 2558  รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม  


 ประกาศรายชื่อ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  21 / 2558   รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก  


 ประกาศรายชื่อ

 

ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น

ขอเชิญนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP วันที่ 4-5 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 

*สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ/มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา
 

รับสมัครวันที่ 5 มีนาคม – 24 มีนาคม 2558 สมัครได้ที่ http://service.gs.kku.ac.th/camp/• ปริญญาโท

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 

• ปริญญาเอก
1. สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท เป็นผู้ที่กำลังรอสอบวิทยานิพนธ์หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือหากคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี

2. สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

 

ปฏิทินการรับสมัครโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP

รับสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน http://gs.kku.ac.th

วันที่ 5 มีนาคม – 24 มีนาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 26 มีนาคม 2558

กิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วันที่ 4-5 เมษายน 2558

 

กำหนดการโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

เวลา

กิจกรรม

08.45-09.00 น.

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

09.00-09.15 น.

พิธีเปิด โดยผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

09.15-10.15 น. แนะนำโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา แนะนำทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10.15-10.30 น. 

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30–12.00 น.  

กิจกรรมวิชาการและแบ่งกลุ่มกิจกรรมตามสาขาที่เลือก
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. แบ่งกลุ่มเข้าห้องปฏิบัติการวิจัย พร้อมแจ้งรายละเอียดการทำงานในห้องปฏิบัติการ ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการตามกลุ่ม โดยมี อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาโท-เอกเป็นพี่เลี้ยง
16.30 น. พร้อมกัน ณ ลานจอดรถสวนหย่อมข้างศูนย์อาหารและบริการ 1(complex)
17.00 น. ออกเดินทางไปเข้าค่ายสันทนาการ ณ วารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
17.40 น. เข้าที่พัก ณ วารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
18.30-19.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30-21.30 น. กิจกรรมสันทนาการ camp fire
21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558

เวลา

กิจกรรม

7.30-8.30 น.   

รับประทานอาหารเช้า ณ วารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

8.30-9.00 น. 

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม

9.00-14.00 น.

กิจกรรมสันทนาการ (รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่างในระหว่างทำกิจกรรมในห้องอาหารที่กำหนด)

14.00 น.

ประธานกล่าวปิดงาน

14.20 น.

ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.00 น.

ถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 19 / 2558 รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

 

 ดูประกาศ   ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

 

รับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557


 Download


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 17 / 2558

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูประกาศ   ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

The seminar on “A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship” 

The seminar on “A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship” For the Second Semester 2014

 

Date: February 9, 2015   Time: 1.00 – 4.00 pm

Venue: Seminar Room 1 and Seminar Room 2, 9th Floor, Pienvichit Building, Faculty of Engineering

 

Especially for Khon Kaen University students who enroll the thesis course (Thesis proposal was approved), and desire to apply for Thesis Support Scholarship.

Register for the seminar via GS Website within February 8, 2015, 4.00 pm

 

Tentative Schedule for the seminar on

“A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship”

1.00 – 1.30 pm                   Registration

1.30 – 3.30 pm                   Lecture on “A guide to research proposal writing for Thesis Support Scholarship”

                                                - Criteria and Guideline for Thesis Support Scholarship

3.30 – 4.00 pm                   Q & A

 


 Apply   Applicant list    Donwload documents


 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12/2558)
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดีประจำปี 2557

        ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และมอบโล่เกียรติคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ได้รับรางวัลและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 ประกาศผลการตัดสิน

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12/2558)
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดีประจำปี 2557

        ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และมอบโล่เกียรติคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ เวลาประมาณ 17.00 น. เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ได้รับรางวัลและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 ประกาศผลการตัดสิน

 

 


       ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2558)
 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 โดยผู้เข้าศึกษาดังกล่าวต้องเป็นผู้ได้รับทุนจากโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 ทุน Premium โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. จำนวนรับ

วิชาเอก

รหัสสาขาวิชาเอก

แผนการศึกษา

จำนวนรับ

ระบบการศึกษา

การสอน คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

0534221

แผน ก แบบ ก 2

6  คน

ภาคปกติ

การสอน ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

0535221

แผน ก แบบ ก 2

6  คน

ภาคปกติ

การสอน เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

0536221

แผน ก แบบ ก 2

6  คน

ภาคปกติ

การสอน ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

0537221

แผน ก แบบ ก 2

6  คน

ภาคปกติ

การสอน คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

0538221

แผน ก แบบ ก 2

6  คน

ภาคปกติ


2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

       (ให้เป็นไปตามประกาศ สสวท. เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามรถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium ประจาปีการศึกษา 2558) ดังนี้
       2.1 มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
       2.2 มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
       2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2554-2556 หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2557 โดย

               1) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือถ้ากำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2557 ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ทั้งนี้ หากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนโครงการ สควค. ต้องสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนปกติ หรือ ภาคเรียนที่ 2/2557 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75) และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาเอกที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบไม่ต่ำกว่า 2.75
               2) สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

       2.4 ไม่เคยมีใบประกอบวิชาชีพครูมาก่อนวันสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการ สควค.
       2.5 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 52 คะแนน หรือ IELTS 5.0 คะแนน (ผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558)
       2.6 กรณี ผู้สมัครที่ยังไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการสอบด้วยตนเองและยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษไปยัง สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู) ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2558 
       2.7 ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีเงื่อนไขผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

3. เอกสารในการสมัคร (ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สสวท. กำหนด)
       3.1 ใบสมัคร
               1) ใบสมัครตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน (แบบ บว.2) จำนวน 2 ฉบับ พร้อมกับติดรูปถ่ายในใบสมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน/รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายสแกน ไม่สามารถนำมาใช้ในการนี้) และค่าธรรมเนียมการสมัครในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 500 บาท
               2) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบรับสมัคออนไลน์ ของ สควค. จากเว็บไซด์(http://www.dpstcenter.org/psmt/register/?mode=premium) และสำเนาเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านธนาคาร 600 บาท ตามที่ สสวท. กำหนด
       3.2 สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือหนังสือรับรองจากสถาบันอุดมศึกษาว่ากำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคเรียนสุดท้ายและใบแสดงผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีถึงภาคเรียนที่ 1/2557 ไม่ต่ำกว่า 2.75 จำนวน 2 ชุด
       3.3 หนังสือรับรองวิชาเอกจากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ
       3.4 ใบแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษที่มีคะแนน TOEFL Internet based test ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 52 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน (ผลคะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี)
       3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
       3.6 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลในกำกับของรัฐ ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt
       3.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน/รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายสแกน ไม่สามารถนำมาใช้ในการนี้) โดยเขียนชื่อ-นามสกุลกำกับไว้ด้านหลังของรูปด้วย
       3.8 ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกันให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน 1 แผ่น
       3.9 หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว ให้นำหนังสือรับรองฯไปให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องมีผู้รับรอง 3 คน ๆ ละ 1 ฉบับ รวม 3 ฉบับ โดยการรับรอง ผู้รับรองจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทั้ง 3 กลุ่มก็ได้ต่อไปนี้ 1) ผู้บังคับบัญชา 2) อาจารย์ที่ปรึกษา 3) อาจารย์ที่เคยสอน การรับรองให้ใช้แบบฟอร์มตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด คือ แบบ บว.3
       3.10 หลักฐานอื่นตามที่ สสวท. และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดเพิ่มเติมภายหลัง 


หมายเหตุ
1. เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนาทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4

4. การสมัคร
       4.1 ดำเนินการตามที่ สสวท. กำหนด
              1) ผู้สมัครดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://psmt.ipst.ac.th โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่แนะนำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสั่งพิมพ์ใบสมัคร
              2) ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 600 บาท ผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย ตามหรัส COMP.CODE ที่ปรากฏบนใบแจ้งการชำระเงินที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
              3) ส่งใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมหลักฐานการสมัครตามข้อ 3 ด้วยตนเอง ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
              4) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครของตนเองได้ทางเว็บไซต์ http://psmt.ipst.ac.th และ  http://gs.kku.ac.th
              5) ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบทางเว็บไซต์ http://psmt.ipst.ac.th เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 

       4.2 การยื่นใบสมัครที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              ผู้สมัครต้องตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการสมัครและคุณสมบัติด้วยตนเองให้ถูกต้องตามข้อ 3 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ เวลา 08.30–16.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
              1) ผู้สมัครชาระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 500 บาท ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
              2) สาหรับผู้ที่ไม่มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา (ตามข้อ 2.5) ให้สมัครโดยชาระค่าธรรมเนียมการสอบภาษาอังกฤษ 50 บาท (ผลการสอบภาษาอังกฤษครั้งนี้ ไม่มีผลผ่านการพิจารณาได้รับทุน สควค.)


5. ระยะเวลาการรับสมัคร

    เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้จน ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 


6. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

รายการ

รายละเอียด

1.  รับสมัคร โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2558

2.  ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก

 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทางเว็บไซด์ http://psmt.ipst.ac.th

3.  สอบข้อเขียน  ( ณ ชั้น 4-5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 - วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น.  
 วิชาที่สอบ
 1) วิชาความถนัด เวลา 09.00-12.00  น.
 2) วิชาเฉพาะวิชาเอก เวลา 13.00-15.00  น.
 (สาขาวิชาฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์)


 -วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
 วิชาที่สอบ
 1) วิชาเฉพาะด้านคณิตศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา และคอมพิวเตอร์ศึกษา

 หลักฐานแสดงตัวในวันสอบ
 1) บัตรประจำตัวผู้สมัครที่พิมพ์จากเว็ปไซต์ http://psmt.ipst.ac.th
 2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

4.  สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น.

 สถานที่สอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 (ผลการสอบภาษาอังกฤษครั้งนี้ ไม่มีผลผ่านการพิจารณาได้รับทุน สควค.)

5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6.  สอบสัมภาษณ์

 วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558
 รายงานตัว เวลา  08.30 น. 
 สัมภาษณ์  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 ณ บริเวณ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ หรือไม่มีผลสอบมายื่นภายในวันสอบสัมภาษณ์ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทางเว็บไซต์ สสวท. http://psmt.ipst.ac.th

8. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา    ทางเว็บไซต์  และส่งเอกสารประกอบการรายงานงานตัว  ด้วยตนเอง ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ  ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียนประวัติ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

 วันที่ 20-24  กรกฎาคม 2558
 (หมายเหตุ  ใบแสดงผลการเรียนประกอบการรายงานตัว ต้องเป็นฉบับที่ผ่านสภาอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

9. วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา

 วันที่ 3 สิงหาคม 2558

10. วันเปิดภาดเรียน

 วันที่ 10 สิงหาคม 2558

  

7. หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ สควค. หรือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4334-23452-4 ต่อ 107

8. ส่วนรายละเอียดอื่นๆ

      ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 และเป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Page 2 of 31