อภิเชษฐ์ บุญจวง

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ สําหรับเป็นทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทําวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาอิสระ สําหรับนกศั ึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จํานวน 75 ทุนฯ ละ 5,000.- บาท
ดังรายละเอียดต่อไปนี  ดูรายละเอียด 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 71 / 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2


 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ    ประกาศฉบับที่ 71/2557

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 68 / 2557
รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

         ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์หลักสูตรนานาชาติ และการสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 ประกาศรายชื่อ  

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 69/2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ไปแล้วนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ที่สมัครสอบคัดเลือกในสาขาวิชาดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้


 ประกาศรายชื่อ 

Academic Potential Development Course for Graduate student and staff, First Semester, Academic Year 2014

 

Open for application : August 10, 2014

  

  เปิดรับสมัครอบรมพัฒนาทักษะสำหรับนักศึกษา และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับการสมัครประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557


เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 10 สิงหาคม 2557
 

  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 67/2557)

ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 3

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปรายงานตัวขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษาไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนั้น จึงให้ผู้ได้อันดับสำรองตาม ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 39/2557 ตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรายงานตัวและขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียน วิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 ดูประประกาศรายชื่อ  กำหนดการปฐมนิเทศ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 65/2557) 
เรื่อง การรับสมัครทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและทําวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจําปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม


 ดูรายละเอียด

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 64/2557)
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนรับ
0818123  แบบ 1.1นานาชาติ  จำนวน 2 คน
0818143  แบบ 2.1นานาชาติ  จำนวน 13 คน

คุณสมบัติ

1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับโทในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
2 มีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 (เทียบระบบ 4) และ
3 มีระดับคะแนนสอบ TOEFL 230 (computer-based test) IELTS 6.5 คะแนนสอบเข้าภาษาอังกฤษที่จัดโดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 70% หรือคะแนนสอบอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 1.1 ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี และมีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรการศึกษา


เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  

 

 รายละเอียดการสมัครทั้งหมด   สมัครเรียน Online     ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 62/2557)
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา) โครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู โครงการพิเศษ

จำนวนรับ 30 คน แบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2 (รหัสสาขา 0220226) จ านวน 20 คน
แผน ข (รหัสสาขา 0220236) จ านวน 10 คน

คุณสมบัติ
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชาทางชีววิทยามาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
3 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 26.2 หรือเป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรับปรุงใหม่

เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557   

 รายละเอียดการสมัครทั้งหมด   สมัครเรียน Online     ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

Page 2 of 28