cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

อภิเชษฐ์ บุญจวง

วิธีการสมัครเข้าศึกษา Online


 

 

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2557 – มีนาคม 2558 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง


 รายละเอียดโครงการ

 load แบบฟอร์มใบสมัคร 

  รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557


เริ่มเปิดรับสมัคร : วันที่ 1 กันยายน 2557
 

  

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 84 /2557)
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 45 ทุนๆละ 5,000 บาท ผลการพิจารณาปรากฏว่า มีผู้ได้รับทุนดังนี้
 Download
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 81/2557) 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2558

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ใน การศึกษาวิจัยและเปิดโลกทัศน์ ประกอบกับการสนับสนุนการดําเนินงาน ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดให้มีทุน สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของตน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ Download
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 4/2557) 
ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ และการพัฒนาทักษะ การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ งานวิจัยที่ดีคณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธ์ ได้กําหนดให้มีทุนสนับสนุนการ เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดในการให้ทุนดังต่อไปนี้   Download

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3/2557)

 

           ด้วยคณะกรรมการพิจารณาโครงการเงินทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จำนวน 77 ทุน เป็นเงิน 1,540,500.- บาท นั้น เพื่อให้การจัดสรรทุนดำเนินการได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
           คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ จึงใคร่ขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน
การจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2/2557) เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนและ
ส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และให้ใช้ ประกาศ
คณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่
3/2557) เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 แทน
 ดูประกาศ

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  75 / 2557

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ     ประกาศฉบับที่ 75/2557 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  76 / 2557
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู (แบบชุดวิชา)      ประกาศฉบับที่ 76/2557 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 74/2557)

ให้ผู้ได้อันดับสำรองไปรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 4

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปรายงานตัวขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษาไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา ดังนั้น จึงให้ผู้ได้อันดับสำรองตาม ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 39/2557 ตามรายชื่อต่อไปนี้ ไปรายงานตัวและขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียน วิชาเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


 ดูประประกาศรายชื่อ  กำหนดการปฐมนิเทศ
Page 2 of 29