cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

อภิเชษฐ์ บุญจวง

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 63/2558) 
ประกาศทุนผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2558

เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เรียนรู้ทฤษฎีทบทวนเนื้อหาในการเรียน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการสอน รู้จักวางแผน แบ่งเวลาในการทำงาน และได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการทุนผู้ช่วยสอนขึ้น Download

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธ์ (ฉบับที่ 64/2558) 
ประกาศทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม รอบ 2

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ ในการศึกษาวิจัยและเปิดโลกทัศน์ ประกอบกับการสนับสนุนการดำเนินงาน ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ในต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดให้มีทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ ในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของตน Download

 

โครงการ การประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ 

การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนและ ส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 และ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครขอรับทุน ฯ ต้องเข้าร่วมการประชุม ตามวันและเวลาดังกล่าว จึงจะมีสิทธิ์ยื่นแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ฯ และต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมการประชุม ภายในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00น. โดยแจ้งชื่อผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น 


 

กำหนดการโครงการประชุมสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 1 และ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์


13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 
13.30 – 15.30 น. เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมบรรยาย 

- ข้อกำหนด และระเบียบกองทุนอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการจัดทำ วิทยานิพนธ์
- ข้อแนะนำและแนวทางการพิจารณาโครงการเพื่อเสนอขอทุนอุดหนุน และส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ 

15.30 – 16.00 น. ตอบข้อซักถาม
16.00 น. ปิดการสัมมนา

 


 สมัครเข้าร่วม   ตรวจสอบรายชื่อสมัคร    Donwload เอกสารประกอบ ,แบบเสนอโครงการ ,ประกาศ ,หลักเกณฑ์พิจารณา


 

      ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 29-31 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยที่ทันสมัย  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้าน ในกลุ่มของบุคลากรและสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติและนานาชาติ  สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fervaap2015.org

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม


 Download


 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม


 Download


 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 49 / 2557

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558


 ประกาศแนบท้าย    ดูรายชื่อผู้สมัคร 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 48 / 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558


 ประกาศแนบท้าย    ดูรายชื่อผู้สมัคร 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  44 / 2558          ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 


 ดูประกาศ


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2557

เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ได้พัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้มอบทุนเพื่อเป็นรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ สำหรับนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีละ1 รางวัล เป็นเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและยกระดับคุณภาพ งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดโจทย์วิจัยจากบริบทของปัญหาจริงใน พื้นที่ และสามารถนำผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาใน พื้นที่ได้จริง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล

เป็นมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีผลงานวิทยานิพนธ์ที่กำหนดโจทย์วิจัยจากปัญหาในพื้นที่ หรือปัญหาของประเทศ และมีการนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค หรือ ประเทศ และมีพัฒนาการและเห็นผลภายในระยะเวลา ไม่เกิน 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา

เอกสารหรือหลักฐานประกอบ

1) วิทยานิพนธ์ (เป็นเล่มปกอ่อนได้)
2) รายงานการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัย
3) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่
          3.1) การนำผลวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
         3.2) การนำผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์
         3.3) การนำผลงานวิจัยไปเสนอในที่ประชุมวิชาการ
         3.4) ได้รับการอ้างอิง (citation)

การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล 

1) เสนอโดยคณะ ซึ่งคณะสามารถคัดเลือกวิทยานิพนธ์ที่ดีเยี่ยมของ คณะ คณะละ 1 เรื่องส่งมาขอรับรางวัล
2) เสนอโดยบุคคลที่เห็นประโยชน์ของงานวิจัย เช่น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือก ผลงาน หรือเจ้าของงานวิจัยที่เข้าหลักเกณฑ์นี้

กำหนดการรับสมัครและประกาศผล

เมษายน 2558 - 31 ก.ค. 2558 รับสมัครผ่านคณะที่สาขาวิชาสังกัด หรือส่งโดยตรงที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3

กรกฎาคม 2558 ดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกและ ตัดสินผล และการประเมินผล

สิงหาคม 2558 ประกาศผล  


การพิจารณาคัดเลือกผลงานและการตัดสินรางวัล

 

โดยคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่งตั้ง ซึ่งผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ผู้ประสงค์จะขอเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://gs.kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

 


 แบบฟอร์มสมัคร

Page 2 of 33