cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

อภิเชษฐ์ บุญจวง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  28 / 2558
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558


  ดูประกาศและรายละเอียดที่ต้องดำเนินการ   ดูประกาศรายชื่อ

  Download ใบรับรองผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 32 / 2558
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก และหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก


  ดูประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP 2015

 ดูประกาศรายชื่อ    กำหนดการ

 


 

กำหนดการโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

เวลา                       กิจกรรม

 

08.45-09.00 น.          ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

09.00-09.15 น.          พิธีเปิด โดยผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

09.15-10.15 น.          แนะนำโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา แนะนำทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

10.15-10.30 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.30–12.00 น.         กิจกรรมวิชาการและแบ่งกลุ่มกิจกรรมตามสาขาที่เลือก

                                 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

                                 2. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                 3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12.00–13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          แบ่งกลุ่มเข้าห้องปฏิบัติการวิจัย พร้อมแจ้งรายละเอียดการทำงานในห้องปฏิบัติการ ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการตามกลุ่ม โดยมี อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาโท-เอกเป็นพี่เลี้ยง

16.30 น.                   พร้อมกัน ณ อาคารพิมล กลกิจ

17.00 น                   ออกเดินทางไปเข้าค่ายสันทนาการ ณ วารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
17.40 น                   เข้าที่พัก ณ วารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
18.30-19.30 น.          รับประทานอาหารเย็น
19.30-21.30 น.          กิจกรรมสันทนาการ camp fire
21.30 น.                   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

การแต่งกาย : แต่งกายชุดสุภาพ (ผู้หญิงสามารถสวมกางเกงได้)

 

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558

เวลา                       กิจกรรม

 

7.30-8.30 น.             รับประทานอาหารเช้า ณ วารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

8.30-9.00 น.             ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม

9.00-14.00 น.            กิจกรรมสันทนาการ (รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่างในระหว่างทำกิจกรรมในห้องอาหารที่กำหนด)

14.00 น.                   ประธานกล่าวปิดงาน

14.20 น.                   ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.00 น.                   ถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ

 

การแต่งกาย :  มีเสื้อโครงการแจก/ รองเท้าสวมสบายสำหรับกิจกรรมสันทนาการ

รางวัลวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ประจำปี 2556

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) : การพัฒนาเค้าร่างเมทาดาทาสำหรับการจัดการเอกสารใบลานที่อยู่ในรูปดิจิทัล

(ภาษาอังกฤษ) : Metadata Development for Management of a Digitized Palm Leaf Manuscript   

วิทยานิพนธ์ : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2552

 

ดุษฎีบัณฑิต : ดร.นิศาชล จำนงศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  23 / 2558  รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม  


 ประกาศรายชื่อ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  21 / 2558   รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นการศึกษา 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก  


 ประกาศรายชื่อ

 

ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น

ขอเชิญนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP วันที่ 4-5 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
 

*สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ/มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา
 

รับสมัครวันที่ 5 มีนาคม – 24 มีนาคม 2558 สมัครได้ที่ http://service.gs.kku.ac.th/camp/• ปริญญาโท

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 

• ปริญญาเอก
1. สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท เป็นผู้ที่กำลังรอสอบวิทยานิพนธ์หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือหากคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี

2. สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

 

ปฏิทินการรับสมัครโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP

รับสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน http://gs.kku.ac.th

วันที่ 5 มีนาคม – 24 มีนาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 26 มีนาคม 2558

กิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วันที่ 4-5 เมษายน 2558

 

กำหนดการโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

เวลา

กิจกรรม

08.45-09.00 น.

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ

09.00-09.15 น.

พิธีเปิด โดยผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

09.15-10.15 น. แนะนำโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น แนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา แนะนำทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
10.15-10.30 น. 

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30–12.00 น.  

กิจกรรมวิชาการและแบ่งกลุ่มกิจกรรมตามสาขาที่เลือก
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. แบ่งกลุ่มเข้าห้องปฏิบัติการวิจัย พร้อมแจ้งรายละเอียดการทำงานในห้องปฏิบัติการ ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการตามกลุ่ม โดยมี อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาโท-เอกเป็นพี่เลี้ยง
16.30 น. พร้อมกัน ณ ลานจอดรถสวนหย่อมข้างศูนย์อาหารและบริการ 1(complex)
17.00 น. ออกเดินทางไปเข้าค่ายสันทนาการ ณ วารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
17.40 น. เข้าที่พัก ณ วารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
18.30-19.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30-21.30 น. กิจกรรมสันทนาการ camp fire
21.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558

เวลา

กิจกรรม

7.30-8.30 น.   

รับประทานอาหารเช้า ณ วารี วัลเลย์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

8.30-9.00 น. 

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม

9.00-14.00 น.

กิจกรรมสันทนาการ (รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่างในระหว่างทำกิจกรรมในห้องอาหารที่กำหนด)

14.00 น.

ประธานกล่าวปิดงาน

14.20 น.

ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

15.00 น.

ถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสวัสดิภาพ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 19 / 2558 รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

 

 ดูประกาศ   ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

 

รับสมัครทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557


 Download


 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 17 / 2558

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูประกาศ   ตรวจสอบรายชื่อ

 

 

Page 2 of 32