กำหนดการ ประชุม
ตารางการนำเสนอผลงาน
ประกาศแนบท้าย(132/2553)
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน
เกี่ยวกับงานประชุมวิชาการ
ลักษณะของผลงาน
การเตรียมผลงาน
ลงทะเบียน / ส่งผลงาน
ค่าลงทะเบียน
การพิจารณาผลงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อที่พัก
  login for Author
  e-mail
  password
[ เลขประจำตัวประชาชน ]
 ตารางการนำเสนอผลงาน

หมายเหตุ สำหรับการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ต้องยืนประจำโปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด หากกรรมการประเมินไม่พบผู้นำเสนออยู่ประจำโปสเตอร์ จะถือว่าผู้นำเสนอไม่ได้มาร่วมนำเสนอผลงานครั้งนี้

รายชื่อผลงานวิจัย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก

รายชื่อผลงานวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก

รายชื่อผลงานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับปริญญาโท

รายชื่อผลงานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาโท

รายชื่อผลงานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาโท

รายชื่อผลงานวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท


ตารางการนำเสนอรวม


หมายเหตุ สำหรับการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ต้องยืนประจำโปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด หากกรรมการประเมินไม่พบผู้นำเสนออยู่ประจำโปสเตอร์ จะถือว่าผู้นำเสนอไม่ได้มาร่วมนำเสนอผลงานครั้งนี้


ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย: ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2420 โทรสาร 0-4320-2421
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำ ติ-ชม หรือสอบถามรายละเอียดที่ e-mail :graduate@kku.ac.th